Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina i Miasto Ulanów

Ogólna klauzula informacyjna

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, których sprawy są prowadzone w ramach wykonywanych obowiązków ustawowych, jest Gmina i Miasto Ulanów, ul. Rynek 5, 37-410 Ulanów, tel. 158763041.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest pan Andrzej Kołodziej, z którym można skontaktować się pod nr telefonu 509 410 919 oraz poprzez email: iod.akolodziej@gmail.com.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań publicznych w ramach wykonywania władzy publicznej w oparciu o przepisy prawa materialnego.
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres określony przepisami prawa.
 7. Podanie danych osobowych jest ustawowym obowiązkiem umożliwiającym realizację zadań w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi. Niepodanie wymaganych danych będzie skutkować niezałatwieniem sprawy.
 8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a po ustaniu okresu ich przechowywania prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w myśl obowiązujących przepisów.
 9. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 10. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do cofnięcia zgody, na podstawie której są one przetwarzane.
 11. Przy wykonywaniu ww. ustawowego zadania Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji profilowania.
 12. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów

Autor: Paweł Pasztaleniec

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-04-19 12:29:25przez: Paweł Pasztaleniec
Opublikowano:2021-04-19 00:00:00przez: Paweł Pasztaleniec
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy i Miasta Ulanów
Odwiedziny:1278

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.