Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie

Informacje w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Informacje Gminy i Miasta Ulanów w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

Informacje Gminy i Miasta Ulanów w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta w Ulanowie udostępnia informacje o:

a) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy i Miasta Ulanów

Wykaz podmiotów, które mogą odbierać odpady z nieruchomości niezamieszkałych:

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z. o.o. ul. Biłgorajska 16, 37 – 418 Krzeszów

Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o., ul. Komunalna 1, 37 – 450 Stalowa Wola

„Stare Miasto-Park” Sp. z o.o. Wierzawice 874, 37 – 33 Leżajsk

AUTO – ZŁOM BOGUSŁAW PAŹ Przewłoka 46 27 – 670 Łoniów

FCC Tarnobrzeg Spółka z o.o., ul. Strefowa 8, 39 – 400 Tarnobrzeg

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ulanowie, ul. Lipnik 1, 37 – 410 Ulanów

- z nieruchomości zamieszkałych - firma wyłoniona w przetargu:

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z. o.o. ul. Biłgorajska 16, 37 – 418 Krzeszów

b) miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

1. Odpady zmieszane:

- Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostownia /m. Sigiełki, 37-418 Krzeszów.

2. Odpady zielone:

- Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych MZK
Sp. z o.o. 37-450 Stalowa Wola ul. COP 25,

- Kompostownia osadów i biokomponentów KOMWITA ul. Siedlanka Boczna 2,
37-300 Leżajsk.

3. Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych:

- Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sigiełkach, 37-418 Krzeszów.

c) osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Rok

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia (%)

 

 

2012

 

 

2013

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

2018

 

2019

 

2020

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło

Wymagany poziom min.

10

12

14

16

18

20

30

40

50

Poziom osiągnięty przez Gminę i Miasto Ulanów

23

22,98

25,66

35,58

33,25

 

 

 

 

Rok

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami (%)

 

 

2012

 

 

2013

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

2018

 

2019

 

2020

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

Wymagany poziom min.

30

36

38

40

42

45

50

60

70

Poziom osiągnięty przez Gminę i Miasto Ulanów

0

100

100

100

100

 

 

 

 

Rok

2012

16 lipca 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

16 lipca 2020

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. (%)

Nie powinien przekraczać

75

50

50

50

45

45

40

40

35

Poziom osiągnięty przez Gminę i Miasto Ulanów

20,04

30,48

32,00

36,15

0

 

 

 

 


d) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

 1. Firma prowadząca Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy i Miasta Ulanów:

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z. o.o. ul. Biłgorajska 16, 37 – 418 Krzeszów

2. Adres Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

Ulanów, ul. Lipnik 1 (teren Zakładu Usług Komunalnych).

Punkt czynny jest w każdy poniedziałek w godzinach 7:00–17:00.

Punkty Selektywnego Zbierania Przeterminowanych Leków:

1.Apteka Echinacea

B. Wróbel

ul. 3 – go Maja 8

37-410 Ulanów

e) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z. o.o. ul. Biłgorajska 16, 37 – 418 Krzeszów

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych można dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy ulicy Lipnik 1 (teren Zakładu Usług Komunalnych).

Autor: Paweł Pasztaleniec

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-05-10 08:42:12przez: Paweł Pasztaleniec
Opublikowano:2021-05-10 00:00:00przez: Paweł Pasztaleniec
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy i Miasta Ulanów
Odwiedziny:3601

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.