Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie

Rada Miejska w Ulanowie

Artykuły

 • III Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie w dniu 25 czerwca 2024 r.

  Dnia  25 czerwca 2024r. tj.  wtorek o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się III Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.

  Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym.
  3. Przedstawienie raportu o stanie Gminy i Miasta Ulanów za rok 2023.
  4. Debata nad raportem o stanie Gminy i Miasta Ulanów za rok 2023.
  5. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów wotum zaufania.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2023 rok.
  8. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego za 2023 rok.
  9. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok.
  10. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu                   za 2023 rok.
  11. Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ulanowie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów                            za 2023 rok.
  12. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Ulanowie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
  13.  Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
  14. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na nabycie działek położonych w miejscowości Kurzyna Średnia.
  15. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 6 lat nieruchomości położonej w Ulanowie.
  16. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
  17. Ocena zasobów pomocy społecznej.
  18. Wolne wnioski i informacje.
  19. Zamknięcie obrad sesji.

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie
                      / - /  Mariusz Solan                                              

  Czytaj Więcej o: III Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie w dniu 25 czerwca 2024 r.
 • II Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie w dniu 22 maja br.

  Dnia 22 maja 2024 r. tj.  środa o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się II Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.

  Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym.
  3. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej oraz ustalenia ich składu osobowego.
  4. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji Rewizyjnej.
  5. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji.
  6. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów.
  7. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy   na dzierżawę nieruchomości położonych w Gliniance.
  8. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
  9. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
  10. Wolne wnioski i informacje.
  11. Zamknięcie obrad sesji.

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie
                      / - /  Mariusz Solan     

  Czytaj Więcej o: II Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie w dniu 22 maja br.
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Ulanowie 7 maja 2024 r.

  Komisarz Wyborczy w Tarnobrzegu postanawia zwołać sesję Rady Miejskiej w Ulanowie w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów. Sesja odbędzie się w dniu 7 maja 2024 r. o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy i Miasta w Ulanowie.

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji
  2. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Miejskiej w Ulanowie wybranych w głosowaniu w dniu 7 kwietnia 2024 r.
  3. Wybór przewodniczącego Rady Miejskiej w Ulanowie
  4. Wybór Wiceprzewodniczącego/ych Rady Miejskiej w Ulanowie
  5. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów wybranego w ponownym głosowaniu w dniu 21 kwietnia 2024 r.
  6. Zamknięcie obrad sesji

   

  Pełna treść postanowienia do pobrania w pliku pdf

  Czytaj Więcej o: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Ulanowie 7 maja 2024 r.
 • LI sesja Rady Miejskiej w Ulanowie w dniu 27 marca br

  Dnia  27 marca 2024r. tj.  środa o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się LI Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.

  Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym.
  3. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Rudniku nad Sanem – Posterunku Policji w Ulanowie  w roku 2023.
  4. Raport z wykonania w 2023 r. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
  5. Sprawozdanie z realizacji Programu opieki nad zabytkami gminy Ulanów na lata 2020-2023 za okres 2022 – 2023.
  6. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie nabycia działki położonej w Dąbrówce.
  7. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki położonej w Dąbrówce.
  8. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki położonej w Borkach.
  9. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat nieruchomości położonej w Dąbrowicy.
  10. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
  11. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
  12. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2027 r.
  13. Wolne wnioski i informacje.
  14. Zamknięcie obrad sesji.

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie
                      / - /  Wacław Piędel                                              

  Czytaj Więcej o: LI sesja Rady Miejskiej w Ulanowie w dniu 27 marca br

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-06-08 14:38:42przez: Paweł Pasztaleniec
Opublikowano:2021-06-08 00:00:00przez: Paweł Pasztaleniec
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy i Miasta Ulanów
Odwiedziny:9351

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.