Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Miasto Ulanów

Zespół dworsko-parkowy w Bielinach uroczyście otwarty

W minioną niedzielę w słoneczne popołudnie w Bielinach odbyła się piękna uroczystość związana z oddaniem do użytku wyremontowanego XVII wiecznego Dworu Mniszchów wraz z okalającym go urokliwym parkiem. Przybliżony został rys historyczny Bielin i dworu, jak pokazują karty historii często zmieniali się właściciele, jednak najbardziej zasłużeni, o których mieszkańcy Bielin do dziś wspominają to rody Mniszchów i Czartoryskich. Zaproszeni goście uroczyście przecięli wstęgę, a proboszcz miejscowej parafii poświecił budynek. Burmistrz Gminy i Miasta Stanisław Garbacz wyraził słowa podziękowania wszystkim osobom, które wspierały realizację tej inwestycji i przygotowali uroczystość otwarcia.

Szczególne podziękowania skierował do Pani dr Bożeny Wrzos – wcześniejszej właścicielki dworku. To niespotykane z jakim zaangażowaniem i troską, nie będąc już przecież właścicielem Pani doktor uczestniczyła w całym procesie remontu i odtwarzania tego zabytkowego dworu i parku. Korzystaliśmy z Jej profesjonalnej dorady i pomocy, aby efekt prac był jak najlepszy. To również dzięki Jej ofiarności w salach wystawowych w dworze możemy podziwiać zabytkowe meble i eksponaty. 

Wspólnie z Panią Sekretarz Gminy Magdaleną Hasiak na ręce najbliższej rodziny Pani doktor oraz jej Przyjaciół składamy podziękowania, i słowa uznania – mówił podczas uroczystości burmistrz.

Słowa wdzięczności zostały skierowane do Pan Rafała Webera Posła na Sejm, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Burmistrz podkreślił, jak bardzo gmina Ulanów wdzięczna jest za pomoc we wszystkich sprawach dotyczących gminy – Pan Minister wspiera nas w realizacji zadań w zakresie gospodarczym, infrastruktury drogowej, sportu, bezpieczeństwa publicznego i kultury, tak jak miało to miejsce przy pozyskaniu środków finansowych na remont zespołu dworsko – parkowego w Bielinach.

Doceniając wielkie zaangażowanie w sprawy gminy i troskę o jej mieszkańców Rada Miejska w Ulanowie przyznała Panu Rafałowi Weberowi tytuł Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Ulanów. Uroczystego przekazania uchwały dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie Wacław Piędel.

Otwarcie zespołu dworsko-parkowego było wielkim wydarzeniem kulturalnym, wszystkim obecnym zaprezentowane zostały tańce dworskie i okolicznościowe widowisko historyczne w wykonaniu Zespołu Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej oraz piękny koncert wyjątkowej artystki Anny Jurksztowicz, która również była zachwycona naszym urokliwym miejscem. Nie mogło zabraknąć również historycznych postaci – odwiedziły nas duchy ludzi zasłużonych dla tej ziemi: Elżbiety Zamojskiej- fundatorki kościoła, Katarzyny Mniszkowej - żony hrabiego, pierwszego z rodu Mniszchów, Anny Mniszkowej, Zofii Czartoryskiej z Tyszkiewiczów- żony Włodzimierza Czartoryskiego, ostatniego właściciela dworu oraz Jadwigi z Dzieduszyckich Czartoryskiej- matki Włodzimierza.

Dziedzictwo kulturowe naszego regionu odzyskało swój blask i raduje widokiem. W ramach zadania pn. „Remont zespołu dworsko-parkowego w Bielinach w celu rozszerzenia oferty kulturalnej gminy Ulanów” został przeprowadzony gruntowny remont w budynku dworu, wykonano także prace pielęgnacyjne i porządkowe w przestrzeni parkowej, który zajmuje powierzchnię ponad 4  hektarów. Zostały odmulone istniejące stawy, w parku wybudowano alejki,  wykonano oświetlenie, zamontowano nowe ławki i kosze na śmieci. Poza działaniami infrastrukturalnymi projekt obejmuje działania kulturalno-edukacyjne, a także zakup sprzętu niezbędnego do realizacji tych przedsięwzięć. Działania kulturalne obejmują zorganizowanie sal muzealnych, spotkania artystyczne, koncerty, warsztaty, pokazy i wystawy. 
Środki na realizację inwestycji Gmina i Miasto Ulanów pozyskała w ramach Programu „Kultura” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. Całość projektu opiewa na kwotę 5 mln. 650 tys. zł, dofinansowanie stanowi 85%, pozostałe 15 % to wkład własny Gminy.

Niedzielny dzień był wielkim świętem dla władz samorządowych i lokalnej społeczności. Uroczystość zgromadziła tłumy, nie zabrakło mieszkańców Bielin, okolicznych miejscowości, a także gości z dalszych stron. Swoją obecnością zaszczycili nas licznie przybyli goście: parlamentarzyści, samorządowcy, służby mundurowe, radni, sołtysi, przedstawiciele stowarzyszeń, przyjaciele. Dziękujemy wszystkim za wspólne świętowanie.

Organizatorami wydarzenia była Gmina i Miasto Ulanów, Gminne Centrum Kultury w Ulanowie oraz Stowarzyszenie „Bieliny – wieś nad Sanem”.

 

The manor and park complex in Bieliny was officially opened

Last Sunday, on a sunny afternoon, a beautiful ceremony was held in Bieliny related to the commissioning of the renovated 17th-century Mniszech Manor with the charming park surrounding it. The historical outline of Bieliny and the manor house was approximated, as the history cards show, the owners often changed, but the most distinguished ones, which are still remembered by the inhabitants of Bieliny, are the Mniszech and Czartoryski families. The invited guests ceremonially cut the ribbon, and the parish priest of the local parish consecrated the building. The Mayor of the Commune and the City, Stanisław Garbacz, expressed his thanks to all those who supported the implementation of this investment and prepared the opening ceremony.

Special thanks were directed to Mrs. Dr. Bożena Wrzos - the previous owner of the manor house. It is unheard of with what commitment and care, not being the owner anymore, the doctor participated in the entire process of renovation and reconstruction of this historic mansion and park. We used her professional advice and help to make the effect of the work as good as possible. It is also thanks to her generosity that we can admire antique furniture and exhibits in the exhibition halls in the mansion.

Together with the Secretary of the Commune, Magdalena Hasiak, we would like to express our thanks and words of appreciation to the closest family of the doctor and her friends - said the mayor during the ceremony.

Words of gratitude were addressed to Mr. Rafał Weber, Member of Parliament, Secretary of State in the Ministry of Infrastructure. The mayor emphasized how grateful the Ulanów commune is for help in all matters concerning the commune - the Minister supports us in the implementation of tasks in the field of economics, road infrastructure, sports, public safety and culture, as was the case when obtaining funds for the renovation of the complex manor and park in Bieliny.

Appreciating the great commitment to the affairs of the commune and care for its inhabitants, the City Council in Ulanów awarded Mr. Rafał Weber the title of Honorary Citizen of the Commune and City of Ulanów. The resolution was officially handed over by the Chairman of the City Council in Ulanów, Wacław Piędel.

The opening of the manor and park complex was a great cultural event, all those present were presented with court dances and an occasional historical spectacle performed by the Band of Banners of the Knights of the Sandomierz Land and a beautiful concert by a unique artist Anna Jurksztowicz, who was also delighted with our charming place. We couldn't miss historical figures - we were visited by the spirits of people meritorious for this land: Elżbieta Zamojska - the founder of the church, Katarzyna Mniszkowa - the wife of the count, the first of the Mniszech family, Anna Mniszkowa, Zofia Czartoryska née Tyszkiewicz - the wife of Włodzimierz Czartoryski, the last owner of the manor, and Jadwiga from Dzieduszycki Czartoryska - Włodzimierz's mother.

The cultural heritage of our region has regained its splendor and enjoys the view. As part of the task entitled "Renovation of the manor and park complex in Bieliny in order to expand the cultural offer of the Ulanów commune" a thorough renovation was carried out in the manor building, care and cleaning works were also carried out in the park space, which covers an area of over 4 hectares. The existing ponds were desilted, alleys were built in the park, lighting was installed, new benches and litter bins were installed. In addition to infrastructural activities, the project includes cultural and educational activities, as well as the purchase of equipment necessary for the implementation of these projects. Cultural activities include the organization of museum rooms, artistic meetings, concerts, workshops, shows and exhibitions. The funds for the implementation of the investment were obtained by the Commune and the City of Ulanów under the "Culture" Program of the Financial Mechanism of the European Economic Area for 2014-2021. The entire project is worth 5 million. 650 thousand PLN, the co-financing is 85%, the remaining 15% is the commune's own contribution.

Sunday was a great holiday for the local authorities and the local community. The ceremony gathered crowds, there were also residents of Bieliny, nearby towns, as well as guests from further afield. We were honored by the presence of numerous guests: parliamentarians, local government officials, uniformed services, councillors, village leaders, representatives of associations, friends. Thank you all for celebrating together.

The organizers of the event were the Commune and City of Ulanów, the Commune Cultural Center in Ulanów and the Association "Bieliny - village nad Sanem".

Урочисто відкрили садибно-парковий комплекс у Білих

Минулої неділі, сонячного дня, у Білинах відбулася гарна церемонія, пов’язана з введенням в експлуатацію відреставрованої садиби Мнішех 17 століття з чарівним парком навколо неї. Наближено історичну канву Бєлін та садиби, як свідчать історичні картки, власники часто змінювалися, але найвидатнішими, яких досі пам’ятають жителі Бєлін, є родини Мнішеків та Чарторийських. Запрошені гості урочисто перерізали стрічку, а парох місцевої парафії освятив будівлю. Мер ґміни та міста Станіслав Гарбач подякував усім, хто підтримав реалізацію цієї інвестиції та підготував церемонію відкриття.

Особлива подяка була скерована пані д-р Божені Вжос – попередній власниці садиби. Нечувано, з якою відданістю та турботою лікар, уже не будучи власником, брав участь у всьому процесі реставрації та реконструкції цього історичного особняка та парку. Ми скористалися її професійними порадами та допомогою, щоб ефект від роботи був якомога кращим. Також завдяки її щедрості ми можемо милуватися старовинними меблями та експонатами у виставкових залах особняка.

Разом із секретарем ґміни Магдаленою Гасяк ми хочемо висловити подяку та слова вдячності найближчій родині лікаря та її друзям, - сказав мер під час церемонії.

Слова подяки були адресовані пану Рафалу Веберу, члену парламенту, державному секретарю Міністерства інфраструктури. Мер підкреслив вдячність гміни Уланув за допомогу у всіх справах, що стосуються гміни – міністр підтримує нас у виконанні завдань у сфері економіки, дорожньої інфраструктури, спорту, громадської безпеки та культури, як це було при отриманні коштів на реконструкцію садибно-паркового комплексу в Біленому.

Оцінюючи велику прихильність до справ ґміни та турботу про її мешканців, міська рада в Уланові присвоїла пану Рафалу Веберу звання Почесного громадянина ґміни та міста Уланув. Резолюцію офіційно вручив голова міської ради в Уланові Вацлав Пєдель.

Відкриття садибно-паркового комплексу було великою культурною подією, на всіх присутніх чекали придворні танці та подекуди історичне видовище у виконанні Оркестру хоругв Лицарської землі Сандомирської та прекрасний концерт унікальної артистки Анни Юркштович. , яка також була в захваті від нашого чарівного місця. Ми не могли оминути історичних постатей – нас відвідали духи заслужених для цієї землі людей: Ельжбета Замойська – фундаторка костелу, Катажина Мнішкова – дружина графа, перша з роду Мнішеків, Анна Мнішкова, Зофія. Чарторийська, уроджена Тишкевич - дружина Володимира Чарторийського, останнього власника маєтку, і Ядвіги з Дідушицьких Чарторийської - матері Володимира.

Культурна спадщина нашого регіону відновила свою пишність і милує краєвидами. У складі завдання під назвою «Ремонт садибно-паркового комплексу в Білинах з метою розширення культурної пропозиції ґміни Уланув» проведено капітальний ремонт садибної будівлі, також проведено роботи з догляду та прибирання паркового простору, який охоплює площу площею понад 4 га. Існуючі ставки відмулили, в парку зробили алеї, встановили освітлення, встановили нові лавки та урни. Окрім інфраструктурних заходів, проект передбачає культурно-просвітницьку діяльність, а також закупівлю обладнання, необхідного для реалізації цих проектів. Культурна діяльність включає організацію музейних кімнат, мистецьких зустрічей, концертів, майстер-класів, шоу та виставок. Кошти на реалізацію інвестиції ґміна та місто Уланув отримали в рамках Програми «Культура» Фінансового механізму Європейського економічного простору на 2014-2021 роки. Весь проект коштує 5 млн. 650 тисяч злотих, співфінансування – 85%, решта 15% – власний внесок гміни.

Неділя стала великим святом для місцевої влади та місцевої громади. Церемонія зібрала натовпи, були й мешканці Біліного, довколишніх міст, а також гості з далеких країв. Нас вшанували своєю присутністю численні гості: депутати, представники місцевого самоврядування, силових служб, депутати, сільські голови, представники об’єднань, друзі. Дякуємо всім, що святкували разом.

Організаторами заходу були Ґміна та місто Уланув, Ґмінний осередок культури в Уланові та Асоціація «Бєліни – село над Санем».

Autor: Magdalena Hasiak

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-05-26 14:44:36przez: Magdalena Hasiak
Opublikowano:2023-05-26 00:00:00przez: Andrzej Drzewi
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie
Odwiedziny:380

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo