Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Miasto Ulanów

Opieka wytchnieniowa edycja 2022

Artykuły

 • Gmina Ulanów zapewnia opiekę wytchnieniową opiekunom osób niepełnosprawnych

  W ramach realizacji godzin "Opieki wytchnieniowej" edycja 2022 niepełnosprawni mieszkańcy Gminy i Miasta Ulanów mają zapewnioną opiekę w Szkole Przysposabiającej do Pracy w Ulanowie lub w domu rodzinnym podopiecznego. Opieka realizowana jest od marca i bedzie trwać do grudnia 2022 r., korzysta z niej 22 osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.
  Podejmowane sę róznorodne zajęcia zarówno w siedzibie placówki w Ulanowie, jak i w terenie. Uczestnicy programu korzystali ze spacerów nad Tanwią oraz organizowanych wyjazdów m.in. do Parku Wodnego do Stalowej Woli, do Muzeum Narodowego w Lublinie na warsztaty plastyczne, do Muzeum Ziemi Leżajskiej w Leżajsku i do Tryńczy na warsztaty ruchowe oraz zwiedzanie zabytkowej strażnicy kolejowej. W czasie, gdy podopieczni przebywali pod zorganizowaną opieką wykwalifikowanej kadry, ich opiekunowie mogli odpocząć i dowolnie skorzystać z wytchnienia. Wiekszość godzin opieki została już zrealizowana, ale czekają jeszcze kolejne atrakcje.

  Czytaj Więcej o: Gmina Ulanów zapewnia opiekę wytchnieniową opiekunom osób niepełnosprawnych
 • Rusza kolejna edycja opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Gminy i Miasta Ulanów

  Opieka wytchnieniowa w Gminie Ulanów

  W naszej gminie rusza trzecia edycja programu „Opieka wytchnieniowa”. Umowę o realizację zadania podpisali Stanisław Garbacz Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów i Tomasz Siorek Skarbnik Gminy z przedstawicielami Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat”.

  Program „Opieka wytchnieniowa” kierowany jest do rodzin, które wymagają wsparcia w postaci czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności. To zadanie w wyniku otwartego konkursu zostało powierzone stowarzyszeniu „Poprowadź Mnie przez Świat” z siedzibą w Rudniku nad Sanem. Organizacja ta ma duże doświadczenie z pracą z osobami z niepełnosprawnościami, prowadziła dwie poprzednie edycje Programu.

   „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 będzie realizowana ze środków Funduszu Solidarnościowego przyznanych w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Na realizację Programu Gmina w bieżącym roku pozyskała kwotę 149 tys. 600 zł. Pozwoli to na objęcie opieką większej liczby osób i w znacznie wyższym wymiarze godzin niż w poprzednich latach.

  W tegorocznej edycji Programem zostanie objętych 22 podopiecznych. Łącznie przez 3740 godzin wykwalifikowana kadra będzie sprawować opiekę nad uczestnikami Programu, organizując im zajęcia połączone z aktywnym wypoczynkiem, a opiekunowie, którzy na co dzień zajmują się osobami niepełnosprawnymi będą dysponować czasem dla siebie. Mogą go przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, czy również na załatwienie niezbędnych spraw.

  Dwie poprzednie edycje Programu zostały bardzo dobrze odebrane w naszym społeczeństwie - podkreśla burmistrz Stanisław Garbacz. Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami wyrazili dużą satysfakcję z jakości prowadzonej opieki i wskazywali chęć zwiększenia godzin usługi opieki wytchnieniowej. Dlatego też, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców złożyliśmy wniosek na dwa razy większą liczbę godzin tejże opieki i pozyskaliśmy środki finansowe na zrealizowanie zadania w szerszym zakresie. 

  Opieka będzie sprawowana w czasie wolnym od nauki, głównie w okresie wakacyjnym i w weekendy w budynku Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Ulanowie oraz w miejscu zamieszkania podopiecznego. Koordynatorem ze strony Gminy jest sekretarz – Magdalena Hasiak .

  Czytaj Więcej o: Rusza kolejna edycja opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Gminy i Miasta Ulanów
 • Zaproszenie do pracy w komisji konkursowej

  Z A P R O S Z E N I E

  do zgłaszania kandydatur do pracy w komisji konkursowej

   Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, do udziału w pracach komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert, który będzie przeprowadzony w ramach „Programu współpracy gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”, na zlecenie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych pn. Prowadzenie opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego” w 2022 roku.

   Formularz zgłoszeniowy określa załącznik do niniejszego zaproszenia.

  Wypełniony formularz należy przesłać na adres Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie, ul. Rynek 5, 37-410 Ulanów lub złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie w formie pisemnej z dopiskiem „Zgłoszenie do komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert”.

  Kandydaci na członków komisji konkursowej winni spełniać następujące warunki:

  • reprezentować organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy, których działalność statutowa odpowiada danemu obszarowi Programu, przy zachowaniu reguły określonej przepisem art. 15 ust. 2d ustawy,
  • korzystać z pełni praw publicznych oraz posiadać obywatelstwo RP,
  • posiadać przynajmniej 2 letnie doświadczenie w działalności organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3, a w przypadku tego konkursu posiadać przynajmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie przygotowywania wniosków o dotację i/lub realizacji projektu;
  • przyjąć uczestnictwo w komisji konkursowej na zasadzie nieodpłatności,
  • wyrazić zgodę na przetwarzane danych osobowych

  Komisja Konkursowa powołana zostanie w drodze Zarządzenia przez Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy. W przypadku zgłoszenie więcej niż 2 kandydatów spełniających wymagania do udziału w pracach Komisji Sekretarz Gminy dokona oceny potencjału kandydatów i przedstawi Burmistrzowi rekomendację 2 kandydatów do prac w Komisji. Członkowie Komisji zostaną powiadomieni o wyborze do komisji imiennie.

  Zadaniem członka komisji konkursowej jest:

  • ocena i zaopiniowanie ofert według kryteriów określonych w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert,
  • zaproponowanie rozdziału środków przewidzianych w danym konkursie, pomiędzy wybranymi oferentami.

   Termin zgłoszenia upływa dnia 10 marca 2022 r. o godz. 1500

                                                                                                Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów

                                                                                                                /-/Stanisław Garbacz

  Zgłoszenie do komisji

  Klauzula informacyjna

  Czytaj Więcej o: Zaproszenie do pracy w komisji konkursowej
 • Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych pn. "Prowadzenie opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego" w 2022 roku

  Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych pn. "Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego", które będą świadczone w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywna opinię gminy realizującej Program w 2022 roku.

  Treść całego ogłoszenia tutaj

  Wzór oferty

  Wzór umowy

  Wzór sprawozdania

  Czytaj Więcej o: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych pn. "Prowadzenie opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego" w 2022 roku

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-02-24 13:52:57przez: Magdalena Hasiak
Opublikowano:2022-02-24 00:00:00przez: Magdalena Hasiak
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie
Odwiedziny:4140

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo