http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
NABÓR 
 
data publikacji:  31-01-2018 | 10:19
data ostatniej modyfikacji:  31-01-2018 | 10:19
Nabór na wolne stanowisko – asystent rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej. 31.01.2018

 

Nabór na wolne stanowisko – asystent rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ulanowie

I.    Nazwa i adres jednostki:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ulanowie
37-410 Ulanów ul. 3-go Maja 19
opsulanow@interia.pl
II.    Określenie stanowiska:
Asystent rodziny
III.    Forma zatrudnienia:
Umowa zlecenie
Przewidywany okres zatrudnienia od zaraz do 31.12.2018 r.
IV.   Wymagania:
1.  Obywatelstwo polskie;
2.  Wykształcenie:
a)  wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
b)  wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia
c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną , a także udokumentuje , co najmniej 5-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną .
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. Niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe
 5. Osoba nie może być pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie może być zawieszona ani ograniczona;
 6. Wypełniany obowiązek alimentacyjny;

V.  Wymagania pożądane:
1. Znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych;
2.  znajomość obsługi komputera i programów biurowych
3.  Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
4.  Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
5.  Komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność, kreatywność;
6.  Odporność na sytuacje stresowe;
7.  Umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną.
8. Wskazane jest posiadanie prawa jazdy w związku z dosyć dużą rozległością terenu do pracy
VI.    Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:
1. Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji  z pracownikiem socjalnym lub koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej;
2. Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
3. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych z dziećmi;
4. Wspieranie aktywności społecznej rodzin;
5. Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz udziału w zajęciach grupowych dla rodziców;
6. Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
7. Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
8. Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
9. Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
10. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
11. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny;
12. Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
13. Sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
14. Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka  i rodziny,
15. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą , o których mowa w art. 9 a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.z 2015r. poz. 1390) lub innymi podmiotami , których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
VI. Informacje dodatkowe:
1.Asystent rodziny, wykonując czynności w ramach swoich obowiązków , korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
2. Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy , w której praca ta jest prowadzona.
3. Asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.
4. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę .
5. Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny będzie w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań , jednak nie przekroczy 15.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. List motywacyjny z przedstawieniem motywacji do podjęcia pracy na stanowisku – asystent  rodziny;
2. Życiorys (CV),
3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia,
4. Kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje zawodowe i umiejętności,
5. Oświadczenie o niekaralności,
6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystent rodziny,
7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,
8. Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona,
9. Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
10. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji  Ośrodka Pomocy Społecznej w Ulanowie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)”.
 
Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach  bezpośrednio w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej  w Ulanowie, ul. 3-go Maja 19, 37 – 410 Ulanów  z dopiskiem ASYSTENT RODZINY .
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (15) 8763028 – Pani Leokadia Kopyto – Kierownik OPS

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska