http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
 
data publikacji:  21-06-2016 | 14:18
data ostatniej modyfikacji:  21-06-2016 | 14:19
autor dokumentu: Stanislaw Garbacz
ostatnio modyfikowal: Stanislaw Garbacz

Uchwała Nr IX/58/ 2003

Rady Miejskiej w Ulanowie

z dnia 9 września 2003 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
na obszarze gminy i miasta Ulanów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 22.11.2001 r., z późniejszymi zmianami), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym – (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz. 139 z 1999 r. z późniejszymi zmianami) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717)

Rada Miejska uchwala co następuje:

I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Uchwala się 33 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego stanowiących zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ulanów zatwierdzonego Uchwałą Nr IV/10/88 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Ulanowie z dnia 14 listopada 1988 r. z późniejszymi zmianami – ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Tarnobrzeskiego Nr 13 z 1989 r. oraz w miejscowym planie szczegółowym zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa mieszkaniowego w Ulanowie uchwalonym Uchwałą Nr 70/601/72 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nisku z dnia 31.03.1972 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym PWRN w Rzeszowie z 1972 r.

§ 2

1.     Plany stanowią dwie integralne części:

1)         ustalenia planów będące treścią niniejszej Uchwały;

2)         rysunki planów stanowiące załączniki graficzne do niniejszej uchwały, sporządzone na mapach w skali 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:4000 oznaczone numerami od Nr 1 do Nr 33.

2.     Rysunki planów obowiązują w zakresie następujących oznaczeń:

1)         granicy opracowania planu;

2)         linii rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu i symboli przeznaczenia terenu;

3)         nieprzekraczalnych linii zabudowy.

§ 3

Przedmiotem ustaleń planów są:

1)         przeznaczenia terenów;

2)         ustalenie zasad zagospodarowania terenu w tym zabudowy od dróg;

3)         określenie standardów kształtowania zabudowy i gabarytów obiektów;

4)         zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną i komunikację;

5)         szczególne warunki zagospodarowania terenów wynikających z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego.

§ 4

1.     W granicach objętych planami ustala się podstawowe przeznaczenie terenów:

1)         tereny zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, oznaczone na rysunku planu symbolami „MN” i „MR”.

2)         tereny działalności turystyczno-rekreacyjnej, oznaczone na rysunku planu symbolem „UT”.

3)         tereny zabudowy jednorodzinnej z usługami, oznaczone na rysunku planu symbolem „MU”.

4)         tereny usług publicznych i komercyjnych, oznaczone na rysunku planu symbolami „UP”, „UK”, „UO”.

5)         tereny usług handlu, gastronomii, oznaczone na rysunku planu symbolem „UHG”.

6)         tereny usług i rzemiosła, oznaczone na rysunku planu symbolem „UR”.

7)         tereny upraw rolnych i ogrodniczych, oznaczone na rysunku planu symbolami „RP”,”RO”.

8)         tereny zieleni leśnej i łęgowej, oznaczone na rysunkach planów symbolami „RL”, „ZP”.

9)         tereny produkcji rolniczej, oznaczone na rysunku planu symbolem „RPO”.

10)      tereny urządzeń i tras komunikacji drogowej, oznaczone na rysunku planu symbolami „KDW”, „KDP”, „KDG”, „KDw”, „Kxj”, „KS”.

11)      zasady obsługi, tereny urządzeń „EE” oraz przebiegi infrastruktury technicznej.

2.     Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się przeznaczenie podstawowe oraz określa się przeznaczenie dopuszczalne i warunki jego dopuszczenia.

3.     Tereny, o których mowa w ust. 2 mogą być w całości wykorzystane na cele zgodne z ich podstawowym przeznaczeniem lub na cele przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego na zasadach ustalonych w dalszych przepisach.

§ 5

W granicach obszarów objętych planami, o których mowa w § 1 obowiązują warunki z zakresu ochrony środowiska:

1)       szczególne warunki zagospodarowania zapewniające pełne zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem GZWP Nr 425 „Dębica – Rzeszów – Stalowa Wola” ustalonego decyzją Nr KDH1/013/6037/97 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 lipca 1997 r. (dotyczy planu Nr 28) oraz strefy ochronnej zbiornika (dotyczy planów Nr 4, 5,  29, 30, 31, 32).

2)       warunki i zasady zagospodarowania wynikające z położenia w otulinie Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie” utworzonego uchwałą Nr XXVI/141/88 WRN w Tarnobrzegu z dnia 30.03.1988 r. (dotyczy planów Nr 11, 13, 15, 16, 19).

3)       uciążliwości bądź szkodliwości dla środowiska wywołane przez lokalizowane obiekty nie mogą wykraczać poza granice terenu.

4)       na terenach zabudowy mieszkaniowej i usługowej (MN, MU) wyklucza się lokalizację:

a)     obiektów przemysłowych, baz i składów;

b)     hurtowni obsługiwanych przez pojazdy powyżej 3,5 tony;

c)     usług komercyjnych i rzemieślniczych mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu obowiązujących w tym zakresie przepisów szczególnych;

d)     usług komercyjnych i rzemieślniczych wytwarzające hałas o niedopuszczalnym natężeniu na terenach mieszkaniowych.

5)       na terenach zagrożonych zalaniem wodami powodziowymi od rzeki Tanew i San (dotyczy planów Nr 5, 8, 9, 25, 26, 27, 28) ustala się:

a)  zakaz lokalizacji:

§          zbiorników z substancjami ropopochodnymi;

§          magazynów i składów środków ochrony roślin;

§          składów materiałów niebezpiecznych;

§          przydomowych oczyszczalni ścieków bez odpowiednich zabezpieczeń przeciw-powodziowych.

b)        przy realizacji obiektów budowlanych należy stosować rozwiązania konstrukcyjno-techniczne, które zabezpieczą przed skutkami oddziaływania wód powodziowych a dotyczyć  będą:

§          zakazów podpiwniczeń;

§          konieczności wzmocnienia konstrukcji fundamentów;

§          ustalenia poziomu posadowienia parterów budynków mieszkalnych;

§          stosowania izolacji wodochronnej murów fundamentowych i posadzek;

§          konieczności maksymalnego odsunięcia budynków od cieków wodnych mogących stanowić zagrożenie powodziowe;

§          geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych określonych na podstawie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

§ 6

1.          Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów:

1)      tereny zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej oznaczone symbolem „MN”, „MR” – jako przeznaczenie podstawowe:

a)   ustala się następujące zasady zagospodarowania i kształtowania zabudowy:

§          istniejąca zabudowa może być: remontowana, przebudowywana, rozbudowywana, nadbudowywana i wymieniana na nową pod warunkiem zachowania i uzupełniania istniejącego układu przestrzennego oraz zachowania warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

§          ustala się minimalną powierzchnię działek na 1000 m2 i minimalną szerokość działek na 16,0 m. Przyjmuje się jako zasadę zabudowę wolnostojącą i w przypadkach uzasadnionych szerokością działek – zabudowa bliźniacza;

§          maksymalną wysokość zabudowy mieszkaniowej ustala się na 8,0 m do najwyższego gzymsu i 13,0 m do kalenicy lub 2 kondygnacje i dodatkowo poddasze użytkowe;

§          wysokość budynków gospodarczych, towarzyszących zabudowie jednorodzinnej oraz inwentarsko-składowych towarzyszących zabudowie zagrodowej ustala się na maksymalnie 1 kondygnację naziemną licząc od poziomu terenu do okapu dachu;

§          forma nowych budynków winna być kształtowana w nawiązaniu do architektury otoczenia bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych;

§          kolorystyka ścian budynków winna być w kolorach jasnych i współgrających z otoczeniem. Niedopuszczalne jest stosowanie jaskrawej kolorystyki odbiegającej od zwyczajowo stosowanej dla zabudowy;

§        dopuszcza się łączenie działek ze sobą w celu uzyskania lepszej konfiguracji i większej możliwości korzystnego ich zagospodarowania pod warunkiem zachowania nieprzekraczalnej linii zabudowy i przepisów szczególnych dotyczących lokalizacji zabudowy. W wyniku nowych podziałów geodezyjnych działka powinna mieć co najmniej 1000 m2 powierzchni, chyba że w przepisach szczegółowych wskazano inaczej;

§        ustala się zakaz wydzielania nowych działek budowlanych bez bezpośredniego dostępu do dróg publicznych.

b)   w ramach przeznaczenia dopuszczalnego ustalenia obejmują:

§urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji;

§zieleń urządzoną.

 

2) tereny zabudowy jednorodzinnej z usługami wolnostojącymi lub wbudowanymi w gabaryt budynku mieszkalnego, oznaczone na rysunkach planów symbolami „MU”: - jako przeznaczenie podstawowe

  a)     ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy:

§            istniejąca zabudowa może być: remontowana, przebudowywana, rozbudowywana, nadbudowywana i wymieniana na nowe pod warunkiem zachowania i uzupełniania istniejącego układu przestrzennego oraz zachowania warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

§            maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowo-usługowej ustala się na 8,0 m do najwyższego gzymsu i 13,0 m do kalenicy lub 2 kondygnacje;

§            wysokość budynków gospodarczych, towarzyszących zabudowie jednorodzinnej oraz budynków inwentarskich towarzyszących zabudowie zagrodowej ustala się na maks. 1 kondygnację naziemną licząc od poziomu terenu do okapu dachu;

§            forma nowych budynków mieszkalnych lub mieszkalno-usługowych winna być kształtowana w nawiązaniu do architektury otoczenia bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych;

§            kolorystyka ścian budynków winna być w kolorach jasnych i współgrających z otoczeniem. Niedopuszczalne jest stosowanie jaskrawej kolorystyki odbiegającej od zwyczajowo stosowanej dla zabudowy;

§            parkingi związane z usługami winny być zlokalizowane na terenie działki przeznaczonej dla danej usługi w ilości wynikającej ze wskaźników programowych w zależności od rodzaju i wielkości usług – 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej;

§            dopuszcza się łączenia działek ze sobą w celu uzyskania lepszej konfiguracji i większej możliwości korzystnego ich zagospodarowania terenu pod warunkiem zachowania nieprzekraczalnej linii zabudowy i przepisów szczególnych dotyczących lokalizacji zabudowy.

b)   w ramach przeznaczenia dopuszczalnego ustalenia obejmują:

§            urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji;

§            zieleń urządzoną.

3) tereny usługowo-produkcyjne oznaczone na rysunkach planów symbolami:

a)  jako przeznaczenie podstawowe ustala się:

§       „UP”, „UO”       obiekty usług publicznych;

§       „UHG”              obiekty usług komercyjnych (gastronomiczne, handlowe i inne);

§        „KS”            – obiekty usług technicznych motoryzacji;

§        „UR”            obiekty produkcji rzemieślniczej;

§        „RPO”           obiekty produkcji rolnej.

b)     w ramach przeznaczenia dopuszczalnego ustalenia obejmują:

§urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji;

§zieleń urządzoną.

c)     wyklucza się możliwość zabudowy mieszkaniowej.

d)          wyklucza się lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu obowiązujących w tym zakresie przepisów szczególnych.

e)     ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:

§       ewentualna uciążliwość bądź szkodliwość dla środowiska wywołana przez lokalizowane obiekty nie może wykraczać poza granice określone w planie;

§       wymagana jest realizacja pasów zieleni osłonowej w części frontowej działek od dróg publicznych;

§       projektowane obiekty usługowo-produkcyjne o wysokości do 2 kondygnacji lub do 9,0 m nad poziom terenu (licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu);

§       parkingi związane z prowadzoną działalnością produkcyjną winny być zlokalizowane na terenie działki przeznaczonej dla danej usługi w ilości wynikającej ze wskaźników programowych w zależności od rodzaju i wielkości usług – 1 miejsce postojowe na 25 zatrudnionych lub 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej;

§       dopuszcza się możliwość łączenia działek ze sobą w przypadku zapotrzebowania większego terenu pod określoną inwestycję;

§       zagospodarowanie działki winno uwzględniać funkcję terenu określoną w planie z zachowaniem przepisów szczególnych i w/w zasad zagospodarowania;

§       kolorystyka ścian budynków winna być w kolorach jasnych i współgrających z otoczeniem. Niedopuszczalne jest stosowanie jaskrawej kolorystyki odbiegająca od zwyczajowo stosowanej dla zabudowy.

4).tereny przeznaczone pod działalność turystyczno-rekreacyjną oznaczone symbolem „UT”:

a)  jako przeznaczenie podstawowe ustala się:

§usługi turystyczno-rekreacyjne;

§pola namiotowe.

b) w ramach przeznaczenia dopuszczalnego ustalenia obejmują:

§urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji;

§zieleń urządzoną.

c) obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej.

5) w terenach przeznaczonych pod uprawy polowe lub ogrodnicze, oznaczonych symbolami „RP”, „RO” ustala się:

a)     zakaz zabudowy kubaturowej;

b)     dopuszcza się lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej w sytuacji braku możliwości ich trasowania lub lokalizacji poza terenami „RP” oraz pod warunkiem, że nie spowoduje to konieczności wyłączenia terenów z produkcji rolnej.

    6)..tereny przeznaczone do zalesienia oznaczone symbolem „RL” winny być zagospodarowywane (zalesiane) w sposób nie wpływający negatywnie na użytki rolne sąsiadujących działek. W programie zalesień winna być uwzględniona i zachowana struktura szaty leśnej, zgodnie z warunkami naturalnymi siedliskowymi przy użyciu rodzimych gatunków drzew i uwzględnieniu występujących typów gleb.

   7) w terenach przeznaczonych pod zieleń łęgową, oznaczonych symbolem „ZP” ustala się:

a)          zakaz zabudowy kubaturowej;

b)          dopuszcza się lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej w sytuacji braku możliwości ich trasowania lub lokalizacji poza terenami „ZP”.

   8)..ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania na terenach dróg publicznych oraz terenach przyległych objętych planami i oznaczonych symbolami „K”;

a) przeznaczenie podstawowe terenów pod:

§    poszerzenie pasa drogowego drogi wojewódzkiej - tereny oznaczone symbolem „KDW”;

§    poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej - tereny oznaczone symbolem „KDP”;

§    poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej - tereny oznaczone symbolem „KDG”;

§    budowę lub przebudowę drogi gminnej wewnętrznej - tereny oznaczone symbolem „KDw”;

§    budowę ciągu pieszo-jezdnego - tereny oznaczone symbolem „Kxj”.

b) jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość lokalizacji:

§    pasów zieleni, trawników, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych;

§    urządzeń infrastruktury technicznej i sieci uzbrojenia technicznego pod warunkiem nienaruszania wymogów określonych w odrębnych przepisach dotyczących dróg publicznych.


c). szerokość dróg w liniach rozgraniczających:


Rodzaj drogi

Symbol

Klasa drogi

Szerokość w liniach rozgraniczających w przekroju drogowym [m]

 
 

Droga wojewódzka

KDW

G

20

 

Droga powiatowa

KDP

Z

15

 

Drogi gminne, lokalne

KDG

L

10

 

Drogi dojazdowe (wew.)

KDw

D

5–7

 

Ciągi pieszo-jezdne

Kxj

-

5-7

 

 

8)..Ustala się następujące zasady uzbrojenia terenu w infrastrukturę techniczną:

a)         zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej, w przypadku jej braku, na okres przejściowy, dopuszcza się zaopatrzenie z indywidualnych źródeł;

b)        docelowo odprowadzenie ścieków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. We wsiach, gdzie brak aktualnie kanalizacji, do czasu jej realizacji, dopuszcza się gromadzenie ścieków w szczególnych zbiornikach wybieralnych, wywożonych na oczyszczalnię komunalną. Powyższe dopuszczenie nie dotyczy terenów, które w ustaleniach szczegółowych mają inny zapis dotyczący rozwiązania gospodarki ściekowej. Dopuszcza się również realizację własnych, przydomowych oczyszczalni ścieków. Odprowadzenie wód opadowych rozwiązać indywidualnie, w sposób zapewniający pełną ochronę przed przenikaniem zanieczyszczeń do wód i ziemi;

c)        zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci na warunkach określonych przez właściciela sieci. Nakłada się obowiązek udostępnienia terenu pod lokalizację urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej „EE” w przypadku konieczności rozbudowy sieci dla potrzeb wyznaczonej zabudowy;

d)        zaopatrzenie w gaz ziemny z istniejącej sieci na warunkach określonych przez właściciela sieci;

e)        ogrzewanie w oparciu o indywidualne rozwiązania z preferencją paliw ekologicznych;

f)        gospodarka odpadami – zgodnie z ogólnymi zasadami przyjętymi na terenie gminy Ulanów;

g)        zakaz zrzutu nie oczyszczonych ścieków do wód i gleby oraz składowanie odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych;

h)       obowiązek uwzględnienia przy realizacji inwestycji istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz urządzeń melioracyjnych i zachowania od nich normatywnych odległości.

II. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

§ 7

1. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu w zasięgu Jednostki Strukturalnej „Ulanów”, oznaczonych na rysunkach planów numerem:

1) Plan Nr 1

a) teren o powierzchni 0,11 ha, na działce numer ewidencyjny 2530 przeznacza się pod zabudowę jednorodzinną „MN”.

§          maksymalną wysokość zabudowy mieszkaniowej ustala się na 8,0 m do najwyższego gzymsu i 13,0 m do kalenicy lub 2 kondygnacje i dodatkowo poddasze użytkowe;

§          wysokość budynków gospodarczych, towarzyszących zabudowie jednorodzinnej ustala się na maksymalnie 1 kondygnację naziemną licząc od poziomu terenu do okapu dachu;

§          forma nowych budynków winna być kształtowana w nawiązaniu do architektury otoczenia bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych;

§          kolorystyka ścian budynków winna być w kolorach jasnych i współgrających z otoczeniem. Niedopuszczalne jest stosowanie jaskrawej kolorystyki odbiegającej od zwyczajowo stosowanej dla zabudowy;

§          dojazd do działki ulicą Flisaków od strony wschodniej;

§          linia zabudowy nawiązująca do istniejącej zabudowy – 7,0 m od granicy działki.

b)        zasady zagospodarowania terenu oraz warunki wyposażenia w infrastrukturę techniczną określone zostały w § 5 i § 6.

c)        teren o pow. 0,02 ha oznaczony symbolem „Kxj” szerokości 5,0 m przeznacza się jako ciąg pieszo-jezdny łączący ul. Flisaków z rzeką Tanew.

d)        pozostały teren o powierzchni 0,04 ha oznaczony symbolem „ZP” utrzymuje dotychczasowe przeznaczenie jako teren zieleni nadrzecznej – łęgowej. Obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej. Dopuszcza się lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej zachowując warunki wynikające z przepisów szczególnych.

 

2) Plan Nr 2

a) teren o powierzchni 0,11 ha, na działce numer ewidencyjny 2691 przeznacza się pod zabudowę jednorodzinną „MN”.

§           maksymalną wysokość zabudowy mieszkaniowej ustala się na 8,0 m do najwyższego gzymsu i 13,0 m do kalenicy lub 2 kondygnacje i dodatkowo poddasze użytkowe;

§          wysokość budynków gospodarczych, towarzyszących zabudowie jednorodzinnej ustala się na maksymalnie 1 kondygnację naziemną licząc od poziomu terenu do okapu dachu;

§          forma nowych budynków winna być kształtowana w nawiązaniu do architektury otoczenia bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych;

§          kolorystyka ścian budynków winna być w kolorach jasnych i współgrających z otoczeniem. Niedopuszczalne jest stosowanie jaskrawej kolorystyki odbiegającej od zwyczajowo stosowanej dla zabudowy;

§          dojazd do działek z ulicy gen. Sikorskiego od strony północnej lub z ciągu pieszo-jezdnego od strony południowej;

§          linia zabudowy nawiązująca do istniejącej zabudowy oraz w odległości 5,0 m od ciągu pieszo-jezdnego „Kxj”.

b).zasady zagospodarowania terenu oraz warunki wyposażenia w infrastrukturę techniczną określone zostały w § 5 i § 6.

 

3) Plan Nr 3

a) teren o powierzchni 0,27 ha, na działce numer ewidencyjny 2692 przeznacza się pod zabudowę jednorodzinną „MN” lub jako powiększenie istniejących, sąsiednich działek zabudowy jednorodzinnej.

§           maksymalną wysokość zabudowy mieszkaniowej ustala się na 8,0 m do najwyższego gzymsu i 13,0 m do kalenicy lub 2 kondygnacje i dodatkowo poddasze użytkowe;

§          wysokość budynków gospodarczych, towarzyszących zabudowie jednorodzinnej ustala się na maksymalnie 1 kondygnację naziemną licząc od poziomu terenu do okapu dachu;

§          forma nowych budynków winna być kształtowana w nawiązaniu do architektury otoczenia bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych;

§          kolorystyka ścian budynków winna być w kolorach jasnych i współgrających z otoczeniem. Niedopuszczalne jest stosowanie jaskrawej kolorystyki odbiegającej od zwyczajowo stosowanej dla zabudowy;

§          przy zagospodarowaniu działki należy uwzględnić ograniczenia wynikające z przebiegu urządzeń infrastrukturalnych. Dojazd do działki z ulicy gen. Sikorskiego od strony południowej lub z ulicy 1-go Maja od strony północnej;

§          linia zabudowy nawiązująca do istniejącej zabudowy według oznaczenia na rysunku planu.

b)        zasady zagospodarowania terenu oraz warunki wyposażenia w infrastrukturę techniczną określone zostały w § 5 i § 6.

c)        pozostały teren o powierzchni 80 m2 i szerokości 4,0 m oznaczony symbolem „Kx” przeznacza się pod ciąg pieszy.

 

4) Plan Nr 4

a)        teren o powierzchni 0,04 ha, na działce numer ewidencyjny 238 przeznacza się pod zabudowę jednorodzinną „MN”.

§          istniejąca zabudowa może być: remontowana, przebudowywana, rozbudowywana, nadbudowywana i wymieniana na nową pod warunkiem zachowania i uzupełniania istniejącego układu przestrzennego oraz zachowania warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

§          maksymalną wysokość zabudowy mieszkaniowej ustala się na 8,0 m do najwyższego gzymsu i 13,0 m do kalenicy lub 2 kondygnacje i dodatkowo poddasze użytkowe;

§          wysokość budynków gospodarczych, towarzyszących zabudowie jednorodzinnej ustala się na maksymalnie 1 kondygnację naziemną licząc od poziomu terenu do okapu dachu;

§          forma nowych budynków winna być kształtowana w nawiązaniu do architektury otoczenia bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych;

§          kolorystyka ścian budynków winna być w kolorach jasnych i współgrających z otoczeniem. Niedopuszczalne jest stosowanie jaskrawej kolorystyki odbiegającej od zwyczajowo stosowanej dla zabudowy;

§          dojazd do działki z ulicy Cichej od strony zachodniej;

§          usytuowanie budynku mieszkalnego w odległości 6,0 od granicy ul. Cichej w nawiązaniu do istniejącej zabudowy i w granicy z działką sąsiednią oznaczonymi numerem ewidencyjnym 240.

b)      zasady zagospodarowania terenu oraz warunki wyposażenia  w infrastrukturę techniczną określone zostały w § 5 i § 6.

 

5) Plan Nr 5

a)        teren o powierzchni 0,08 ha, na działkach numer ewidencyjny 33 i części 32/3 przeznacza się pod zabudowę jednorodzinną „MN”.

§          istniejąca zabudowa może być: remontowana, przebudowywana, rozbudowywana, nadbudowywana i wymieniana na nową pod warunkiem zachowania i uzupełniania istniejącego układu przestrzennego oraz zachowania warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

§          maksymalną wysokość zabudowy mieszkaniowej ustala się na 8,0 m do najwyższego gzymsu i 13,0 m do kalenicy lub 2 kondygnacje i dodatkowo poddasze użytkowe;

§          wysokość budynków gospodarczych, towarzyszących zabudowie jednorodzinnej ustala się na maksymalnie 1 kondygnację naziemną licząc od poziomu terenu do okapu dachu;

§          forma nowych budynków winna być kształtowana w nawiązaniu do architektury otoczenia bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych;

§          kolorystyka ścian budynków winna być w kolorach jasnych i współgrających z otoczeniem. Niedopuszczalne jest stosowanie jaskrawej kolorystyki odbiegającej od zwyczajowo stosowanej dla zabudowy;

§          rzędną posadowienia parteru obiektów budowlanych (bez podpiwniczeń) określa się na minimum 162,4 m n.p.m.;

§          z uwagi na przyskarpowe położenie działki, wszelkie prace budowlane winny uwzględniać wyniki technicznych badań podłoża gruntowego;

§          linia zabudowy nawiązująca do istniejącej zabudowy;

§          dojazd do działki z ul. Tanewskiej od strony południowej.

b)        zasady zagospodarowania terenu oraz warunki wyposażenia w infrastrukturę techniczną określone zostały w § 5i § 6.

c)        teren o powierzchni 0,01 ha oznaczony symbolem „EE” przeznacza się pod obiekty elektroenergetyczne.

d)        pozostały teren o powierzchni 0,12 ha oznaczone symbolem „ZP” przeznacza się jako teren zieleni nadrzecznej – łęgowej.

 

6) Plan Nr 6

a)        teren o powierzchni 0,36 ha, na działkach numer ewidencyjny 593/5, 591/1, 592/5, 566/5, 563/1 przeznacza się pod zabudowę usługowo-handlową „UH”.

§          projektowane obiekty usługowo-produkcyjne o wysokości do 2 kondygnacji lub do 9,0 m nad poziom terenu (licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu);

§          parkingi związane z prowadzoną działalnością produkcyjną winny być zlokalizowane na terenie działki przeznaczonej dla danej usługi w ilości wynikającej ze wskaźników programowych w zależności od rodzaju i wielkości usług – 1 miejsce postojowe na 25 zatrudnionych lub 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej;

§          linia zabudowy nawiązująca do istniejącej zabudowy;

§          obowiązuje zakaz zabudowy mieszkaniowej;

§          dojazd do działek z ulicy B. T. Balii od strony południowej lub ciągiem pieszo-jezdnym „Kxj” szerokości 6,0 m od strony zachodniej i północnej.

b)        zasady zagospodarowania terenu oraz warunki wyposażenia w infrastrukturę techniczną określone zostały w § 5 i  § 6.

c)        teren o powierzchni 0,03 ha przez działkę numer ewidencyjny 2612 przeznacza się pod urządzenie ciągu pieszo-jezdnego „Kxj”.

 

7) Plan Nr 7

a)        teren o powierzchni 0,13 ha, na działce numer ewidencyjny 2356 przeznacza się pod zabudowę jednorodzinną „MN”.

§           maksymalną wysokość zabudowy mieszkaniowej ustala się na 8,0 m do najwyższego gzymsu i 13,0 m do kalenicy lub 2 kondygnacje i dodatkowo poddasze użytkowe;

§          wysokość budynków gospodarczych, towarzyszących zabudowie jednorodzinnej ustala się na maksymalnie 1 kondygnację naziemną licząc od poziomu terenu do okapu dachu;

§          forma nowych budynków winna być kształtowana w nawiązaniu do architektury otoczenia bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych;

§          kolorystyka ścian budynków winna być w kolorach jasnych i współgrających z otoczeniem. Niedopuszczalne jest stosowanie jaskrawej kolorystyki odbiegającej od zwyczajowo stosowanej dla zabudowy;

§          dojazd do działki z ulicy Zwolaki od strony północnej;

§          nieprzekraczalna linia zabudowy 15,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni.

b)        zasady zagospodarowania terenu oraz warunki wyposażenia w infrastrukturę techniczną określone zostały w § 5 i § 6.

 

8) Plan Nr 8

a)        teren o powierzchni 0,38 ha, na działce numer ewidencyjny 2319 przeznacza się pod zabudowę jednorodzinną „MN”.

§           maksymalną wysokość zabudowy mieszkaniowej ustala się na 8,0 m do najwyższego gzymsu i 13,0 m do kalenicy lub 2 kondygnacje i dodatkowo poddasze użytkowe;

§          wysokość budynków gospodarczych, towarzyszących zabudowie jednorodzinnej ustala się na maksymalnie 1 kondygnację naziemną licząc od poziomu terenu do okapu dachu;

§          forma nowych budynków winna być kształtowana w nawiązaniu do architektury otoczenia bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych;

§          kolorystyka ścian budynków winna być w kolorach jasnych i współgrających z otoczeniem. Niedopuszczalne jest stosowanie jaskrawej kolorystyki odbiegającej od zwyczajowo stosowanej dla zabudowy;

§          rzędną posadowienia parteru obiektów budowlanych (bez podpiwniczeń) określa się na minimum 162,8 m n.p.m.;

§          dojazd do działek z drogi gminnej od strony północnej;

§          dopuszcza się wtórny podział działki na odrębne działki pod warunkiem, że każda będzie posiadała bezpośredni dostęp do drogi publicznej oraz minimalną szerokość 18,0 m;

§          nieprzekraczalna linia zabudowy 15,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni.

b)        zasady zagospodarowania terenu oraz warunki wyposażenia w infrastrukturę techniczną określone zostały w § 5 i § 6.

c)        teren o powierzchni 0,01 ha oznaczony symbolem „KDG” przeznacza się pod poszerzenie pasa drogowego istniejącej drogi gminnej.

 

9) Plan Nr 9

Teren o powierzchni 1,12 ha, na działce numer ewidencyjny 1883 przeznacza się pod działalność turystyczno-rekreacyjną „UT”. W ramach przeznaczenia terenu dopuszcza się lokalizację urządzeń i obiektów na stale nie związanych z gruntem i nie powodujących pogorszenia warunków swobodnego przepływu wód w przypadku wysokich stanów wód rzeki Tanew. Dopuszcza się wtórny podział działki pod warunkiem, że każda z nowo wydzielonych działek będzie miała minimalną powierzchnię 1000 m2, minimalną szerokość 16.0 m i bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Dojazd do działki z drogi gminnej „KDG” od strony północnej. Nieprzekraczalna linia lokalizacji urządzeń 6,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni. Zasady zagospodarowania terenu oraz warunki wyposażenia w infrastrukturę techniczną określone zostały w § 5 i § 6. Pozostały teren o powierzchni 0,18 ha pozostaje w dotychczasowym użytkowaniu leśnym „RL”.

 

2. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu w zasięgu Jednostki Strukturalnej „Wólka Tanewska”, oznaczonych na rysunkach planów numerem:

 

1) Plan Nr 10

a)        teren o powierzchni 1,35 ha, na działce numer ewidencyjny 1629/1 przeznacza się pod zabudowę jednorodzinną „MN”.

§           maksymalną wysokość zabudowy mieszkaniowej ustala się na 8,0 m do najwyższego gzymsu i 13,0 m do kalenicy lub 2 kondygnacje i dodatkowo poddasze użytkowe;

§          wysokość budynków gospodarczych, towarzyszących zabudowie jednorodzinnej ustala się na maksymalnie 1 kondygnację naziemną licząc od poziomu terenu do okapu dachu;

§          forma nowych budynków winna być kształtowana w nawiązaniu do architektury otoczenia bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych;

§          kolorystyka ścian budynków winna być w kolorach jasnych i współgrających z otoczeniem. Niedopuszczalne jest stosowanie jaskrawej kolorystyki odbiegającej od zwyczajowo stosowanej dla zabudowy;

§          nieprzekraczalna linia zabudowy od zewnętrznej krawędzi ulicy 15,0 m;

§          dojazd do działki z ulicy Cegielnianej (drogi gminnej) od strony północnej;

§          dopuszcza się możliwość wtórnego podziału na odrębne działki, z których każda posiadać będzie minimalna szerokość 18,0 m oraz bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

b)        zasady zagospodarowania terenu oraz warunki wyposażenia w infrastrukturę techniczną określone zostały w § 5 i § 6.

c)        pozostały teren o powierzchni 0,03 ha oznaczony symbolem „KDG” przeznacza się pod poszerzenie pasa drogowego istniejącej drogi gminnej.

 

2) Plan Nr 11

a)        teren o powierzchni 0,57 ha, na działkach numer ewidencyjny 706/1 i 706/2  przeznacza się pod zabudowę jednorodzinną „MN”.

§           maksymalną wysokość zabudowy mieszkaniowej ustala się na 8,0 m do najwyższego gzymsu i 13,0 m do kalenicy lub 2 kondygnacje i dodatkowo poddasze użytkowe;

§          wysokość budynków gospodarczych, towarzyszących zabudowie jednorodzinnej ustala się na maksymalnie 1 kondygnację naziemną licząc od poziomu terenu do okapu dachu;

§          forma nowych budynków winna być kształtowana w nawiązaniu do architektury otoczenia bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych;

§          kolorystyka ścian budynków winna być w kolorach jasnych i współgrających z otoczeniem. Niedopuszczalne jest stosowanie jaskrawej kolorystyki odbiegającej od zwyczajowo stosowanej dla zabudowy;

b)        działkę Nr ewid. 707 o pow. 0,25 ha przeznacza się pod zabudowę mieszkaniowo-usługową „MU”.

§          maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowo-usługowej ustala się na 8,0 m do najwyższego gzymsu i 13,0 m do kalenicy lub 2 kondygnacje;

§          wysokość budynków gospodarczych, towarzyszących zabudowie jednorodzinnej oraz budynków inwentarskich towarzyszących zabudowie zagrodowej ustala się na maks. 1 kondygnację naziemną licząc od poziomu terenu do okapu dachu;

§          forma nowych budynków mieszkalnych lub mieszkalno-usługowych winna być kształtowana w nawiązaniu do architektury otoczenia bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych;

§          kolorystyka ścian budynków winna być w kolorach jasnych i współgrających z otoczeniem. Niedopuszczalne jest stosowanie jaskrawej kolorystyki odbiegającej od zwyczajowo stosowanej dla zabudowy;

§          parkingi związane z usługami winny być zlokalizowane na terenie działki przeznaczonej dla danej usługi w ilości wynikającej ze wskaźników programowych w zależności od rodzaju i wielkości usług – 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej;

c)        nieprzekraczalna linia zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni 30,0 m. Dojazd do działek z drogi powiatowej „KDP” od strony południowej.

d)        dopuszcza się możliwość wtórnego podziału na odrębne działki, z których każda posiadać będzie minimalna szerokość 18,0 m oraz bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

e)        zasady zagospodarowania terenu oraz warunki wyposażenia w infrastrukturę techniczną określone zostały w § 5 i § 6.

f)        wyznacza się drogę - wewnętrzną oznaczoną symbolem „KDw” szerokości 5,0 m.

g)        pozostały teren o pow. 40 m2 oznaczony symbolem „KDP” przeznacza się na poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej.

 

3) Plan Nr 12

a)        teren o powierzchni 0,13 ha na działce Nr 21/2 przeznacza się pod zabudowę jednorodzinną „MN”.

§          maksymalną wysokość zabudowy mieszkaniowej ustala się na 8,0 m do najwyższego gzymsu i 13,0 m do kalenicy lub 2 kondygnacje i dodatkowo poddasze użytkowe;

§          wysokość budynków gospodarczych, towarzyszących zabudowie jednorodzinnej ustala się na maksymalnie 1 kondygnację naziemną licząc od poziomu terenu do okapu dachu;

§          forma nowych budynków winna być kształtowana w nawiązaniu do architektury otoczenia bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych;

§          kolorystyka ścian budynków winna być w kolorach jasnych i współgrających z otoczeniem. Niedopuszczalne jest stosowanie jaskrawej kolorystyki odbiegającej od zwyczajowo stosowanej dla zabudowy;

§          nieprzekraczalna linia zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni 15,0 m.

b)        dojazd do działki z drogi gminnej „KDG” od strony południowej.

c)        zasady zagospodarowania terenu oraz warunki wyposażenia w infrastrukturę techniczną określone zostały w § 5 i § 6.

d)        teren o powierzchni 50 m2 oznaczony symbolem „KDG” przeznacza się pod poszerzenie pasa drogowego istniejącej drogi gminnej.

 

4) Plan Nr 13

Teren o powierzchni 0,04 ha, na działce numer ewidencyjny 1682/3 przeznacza się pod poszerzenie terenów zabudowy jednorodzinnej oznaczonej w dotychczas obowiązującym m.p.o.z.p. gminy symbolem „B 77 MN”. Poszerzenie terenów zabudowy mieszkaniowej nie stanowi podstaw do wydzielenia odrębnej działki budowlanej, lecz do uzupełnienia zabudowy towarzyszącej, związanej z zabudową jednorodzinną. Dojazd poprzez własną działkę. Zasady zagospodarowania terenu oraz warunki wyposażenia w infrastrukturę techniczną określone zostały
w § 5 i § 6.

 

 

5) Plan Nr 14

Teren o powierzchni 0,25 ha, na działce numer ewidencyjny 1152 przeznacza się pod budowę stacji paliw „KS”. Uciążliwość związana z prowadzoną działalnością nie może wykraczać poza granice wyznaczone w planie. Dojazd do działki z ulicy Folwark od strony północnej. Warunki włączenia komunikacyjnego na warunkach określonych przez zarządcę drogi powiatowej. Usytuowanie zbiorników, urządzeń dystrybucyjnych oraz obiektów budowlanych w odległości nie mniejszej niż 15,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni. Warunki wyposażenia w infrastrukturę techniczną określone zostały w § 5i § 6.

 

3. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu w zasięgu Jednostki Strukturalnej „Huta Deręgowska”, oznaczonych na rysunkach planów numerem:

1) Plan Nr 15

a)        teren o powierzchni 0,17 ha, na działce numer ewidencyjny 571 przeznacza się pod usługi oświaty „UO” (szkoła podstawowa). Dostęp do działki z drogi powiatowej „KDP” od strony południowej.

b)        teren o powierzchni 0,28 ha oznaczony symbolem „UK” przeznacz się pod usługi kultury (kościół katolicki wraz z plebanią). Charakter i wielkość zabudowy winna nawiązywać do potrzeb lokalnych oraz uwzględniać lokalne standardy zabudowy o usług publicznych.

c)        dostęp do terenu „UK” ciągiem pieszo-jezdnym „Kxj” szerokości 6,0 m mającym połączenie z drogą powiatową.

d)        teren o powierzchni 0,14 ha oznaczony symbolem „MN” na działce numer ewidencyjny 567 przeznacza się pod zabudowę jednorodzinną:

§           maksymalną wysokość zabudowy mieszkaniowej ustala się na 8,0 m do najwyższego gzymsu i 13,0 m do kalenicy lub 2 kondygnacje i dodatkowo poddasze użytkowe;

§          wysokość budynków gospodarczych, towarzyszących zabudowie jednorodzinnej ustala się na maksymalnie 1 kondygnację naziemną licząc od poziomu terenu do okapu dachu;

§          forma nowych budynków winna być kształtowana w nawiązaniu do architektury otoczenia bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych;

§          kolorystyka ścian budynków winna być w kolorach jasnych i współgrających z otoczeniem. Niedopuszczalne jest stosowanie jaskrawej kolorystyki odbiegającej od zwyczajowo stosowanej dla zabudowy;

§          dostęp do działki z drogi powiatowej od strony południowej;

§          nieprzekraczalna linia zabudowy mieszkaniowej wynosi 20,0 metrów mierzona od zewnętrznej krawędzi jezdni.

e)        zasady zagospodarowania terenu oraz warunki wyposażenia w infrastrukturę techniczną określone zostały w § 5 i § 6. Pozostały teren o powierzchni 0,02 ha oznaczony symbolem „KDP” przeznacza się pod poszerzenie pasa drogowego istniejącej drogi powiatowej.

 

2) Plan Nr 16

a)        teren o powierzchni 0,12 ha, na działce numer ewidencyjny 1248 przeznacza się pod zabudowę jednorodzinną „MN”:

§           maksymalną wysokość zabudowy mieszkaniowej ustala się na 8,0 m do najwyższego gzymsu i 13,0 m do kalenicy lub 2 kondygnacje i dodatkowo poddasze użytkowe;

§          wysokość budynków gospodarczych, towarzyszących zabudowie jednorodzinnej ustala się na maksymalnie 1 kondygnację naziemną licząc od poziomu terenu do okapu dachu;

§          forma nowych budynków winna być kształtowana w nawiązaniu do architektury otoczenia bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych;

§          kolorystyka ścian budynków winna być w kolorach jasnych i współgrających z otoczeniem. Niedopuszczalne jest stosowanie jaskrawej kolorystyki odbiegającej od zwyczajowo stosowanej dla zabudowy;

§          dojazd do działki z drogi powiatowej „KDP” od strony wschodniej;

§          nieprzekraczalna linia zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni - 20,0 metrów.

b)        zasady zagospodarowania terenu oraz warunki wyposażenia w infrastrukturę techniczną określone zostały w § 5 i § 6.

c)        przy zagospodarowaniu działki należy uwzględnić ograniczenia związane z przebiegiem przez działkę magistrali wodociągowej i sieci gazociągowej.

 

3) Plan Nr 17

a)        teren o powierzchni 0,95 ha, na działce numer ewidencyjny 641/16 i 641/17 przeznacza się pod zabudowę jednorodzinną lub zagrodową „MN, MR”:

§          maksymalną wysokość zabudowy mieszkaniowej ustala się na 8,0 m do najwyższego gzymsu i 13,0 m do kalenicy lub 2 kondygnacje i dodatkowo poddasze użytkowe;

§          wysokość budynków gospodarczych, towarzyszących zabudowie jednorodzinnej oraz inwentarsko-składowych towarzyszących zabudowie zagrodowej ustala się na maksymalnie 1 kondygnację naziemną licząc od poziomu terenu do okapu dachu;

§          forma nowych budynków winna być kształtowana w nawiązaniu do architektury otoczenia bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych;

§          kolorystyka ścian budynków winna być w kolorach jasnych i współgrających z otoczeniem. Niedopuszczalne jest stosowanie jaskrawej kolorystyki odbiegającej od zwyczajowo stosowanej dla zabudowy;

§          dojazd do działki z drogi gminnej „KDG” od strony południowej;

§          nieprzekraczalna linia zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni 12,0 m.

b)        zasady zagospodarowania terenu oraz warunki wyposażenia w infrastrukturę techniczną określone zostały w § 5 i § 6.

c)        teren o powierzchni 20 m2 oznaczony symbolem „KDG” przeznacza się pod poszerzenie pasa drogowego istniejącej drogi gminnej.

d)        teren o powierzchni 0,15 ha oznaczony symbolem „RL” utrzymuje dotychczasowe leśne przeznaczenie.

e)        pozostały teren o pow. 2,50 ha oznaczony symbolem „RP” pozostaje w dotychczasowym rolniczym przeznaczeniu.

 

4. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu w zasięgu Jednostki Strukturalnej „Dąbrówka”, oznaczonych na rysunkach planów numerem:

 

1) Plan Nr 18

a)        teren o powierzchni 0,12 ha, na działce numer ewidencyjny 132/1 przeznacza się pod zabudowę jednorodzinną „MN”:

§           maksymalną wysokość zabudowy mieszkaniowej ustala się na 8,0 m do najwyższego gzymsu i 13,0 m do kalenicy lub 2 kondygnacje i dodatkowo poddasze użytkowe;

§          wysokość budynków gospodarczych, towarzyszących zabudowie jednorodzinnej ustala się na maksymalnie 1 kondygnację naziemną licząc od poziomu terenu do okapu dachu;

§          forma nowych budynków winna być kształtowana w nawiązaniu do architektury otoczenia bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych;

§          kolorystyka ścian budynków winna być w kolorach jasnych i współgrających z otoczeniem. Niedopuszczalne jest stosowanie jaskrawej kolorystyki odbiegającej od zwyczajowo stosowanej dla zabudowy;

§          nieprzekraczalna linia zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni 15,0 m,

§          dojazd do działki z drogi gminnej „KDG” od strony północno-wschodniej,

§          przy lokalizowaniu obiektów kubaturowych należy uwzględnić ograniczenia związane z przebiegiem przez działkę linii elektroenergetycznej.

b)        zasady zagospodarowania terenu oraz warunki wyposażenia w infrastrukturę techniczną określone zostały w § 5 i § 6.

 

2) Plan Nr 19

a)        teren o powierzchni 0,62 ha, na działkach numer ewidencyjny 609, 610, 611 przeznacza się pod zabudowę jednorodzinną „MN”:

§           maksymalną wysokość zabudowy mieszkaniowej ustala się na 8,0 m do najwyższego gzymsu i 13,0 m do kalenicy lub 2 kondygnacje i dodatkowo poddasze użytkowe;

§          wysokość budynków gospodarczych, towarzyszących zabudowie jednorodzinnej ustala się na maksymalnie 1 kondygnację naziemną licząc od poziomu terenu do okapu dachu;

§          forma nowych budynków winna być kształtowana w nawiązaniu do architektury otoczenia bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych;

§          kolorystyka ścian budynków winna być w kolorach jasnych i współgrających z otoczeniem. Niedopuszczalne jest stosowanie jaskrawej kolorystyki odbiegającej od zwyczajowo stosowanej dla zabudowy;

§          nieprzekraczalna linia zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni 25,0 m,

§          dojazd do działek z drogi powiatowej „KDP” od strony zachodniej,

§          należy dokonać wtórnego podziału działek na odrębne działki, każda z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej. Minimalna szerokość nowo wydzielonych działek winna wynosić 18,0 m.

§          przebieg linii podziałów wewnętrznych działek może być uściślony w pozwoleniu na budowę pod warunkiem, że nie wykluczy to możliwości ich zagospodarowania zgodnie z ustalonym przeznaczeniem.

b)        zasady zagospodarowania terenu oraz warunki wyposażenia w infrastrukturę techniczną określone zostały w § 5 i § 6.

c)        pozostały teren o powierzchni 60 m2 oznaczony symbolem „KDP” przeznacza się pod poszerzenie pasa drogowego istniejącej drogi powiatowej.

 

3) Plan Nr 20

a)        teren o powierzchni 0,28 ha, na działkach numer ewidencyjny 1413, 1414, 1415/1 przeznacza się pod lokalizację usług komercyjnych „KS, UHG” tj. stacji paliw, oraz usług handlowo-gastronomiczno-hotelarskich:

§          forma nowych budynków winna być kształtowana w nawiązaniu do architektury otoczenia bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych;

§          kolorystyka ścian budynków winna być w kolorach jasnych i współgrających z otoczeniem. Niedopuszczalne jest stosowanie jaskrawej kolorystyki odbiegającej od zwyczajowo stosowanej dla zabudowy;

§          projektowane obiekty usługowo-produkcyjne o wysokości do 2 kondygnacji lub do 9,0 m nad poziom terenu (licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu);

§          parkingi związane z prowadzoną działalnością produkcyjną winny być zlokalizowane na terenie działki przeznaczonej dla danej usługi w ilości wynikającej ze wskaźników programowych w zależności od rodzaju i wielkości usług – 1 miejsce postojowe na 25 zatrudnionych lub 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej;

§          dostęp do działek z drogi powiatowej „KDP”;

§          prowadzona działalność nie może wykraczać poza granice terenu wyznaczonego w planie;

§           warunki włączenia komunikacyjnego dla „KS” na warunkach określonych przez zarządcę drogi powiatowej;

§          usytuowanie zbiorników, urządzeń dystrybucyjnych oraz obiektów budowlanych w odległości nie mniejszej niż 15,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,

b)        warunki wyposażenia w infrastrukturę techniczną określone zostały w § 5 i § 6.

 

5. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu w zasięgu Jednostki Strukturalnej „Kurzyna Mała”, oznaczonych na rysunkach planów numerem:

 

1) Plan Nr 21

Teren o powierzchni 0,12 ha, na działce numer ewidencyjny 661/2 oznaczony symbolem „UP” przeznacza się pod poszerzenie terenu strażnicy „OSP” powstałego z połączenia z działką gminną nr 355/1. Po połączeniu działek teren stanowić będzie jedną całość. Charakter i wielkość zabudowy winna nawiązywać do potrzeb lokalnych oraz uwzględniać lokalne standardy zabudowy usług publicznych. Dojazd do działki 661/2 przez własną działkę z drogi powiatowej „KDP”. Zasady zagospodarowania terenu oraz warunki wyposażenia w infrastrukturę techniczną określone zostały w § 5 i § 6.

 

2) Plan Nr 22

a)        teren o powierzchni 0,20 ha, na działce numer ewidencyjny 631 przeznacza się pod prowadzenie tartaku i usług stolarskich „UR”:

§          projektowane obiekty usługowo-produkcyjne o wysokości do 2 kondygnacji lub do 9,0 m nad poziom terenu (licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu);

§          parkingi związane z prowadzoną działalnością produkcyjną winny być zlokalizowane na terenie działki przeznaczonej dla danej usługi w ilości wynikającej ze wskaźników programowych w zależności od rodzaju i wielkości usług – 1 miejsce postojowe na 25 zatrudnionych lub 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej;

§          dojazd do działki z drogi powiatowej „KDP” od strony południowej a następnie przez działkę numer ewidencyjny 630;

§          uciążliwość związana z prowadzoną działalnością nie może wykraczać poza granice ustalone w planie;

§          wyznacza się drogę wewnętrzną szerokości 3,0 m „KDw”;

§          prowadzona działalność nie może powodować pogorszenia stanu środowiska w rozumieniu przepisów szczególnych.

b)        zasady zagospodarowania terenu oraz warunki wyposażenia w infrastrukturę techniczną określone zostały w § 5 i § 6.

 

6. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu w zasięgu Jednostki Strukturalnej „Kurzyna Średnia”, oznaczonych na rysunkach planów numerem:

 

1) Plan Nr 23

a)        teren o powierzchni 0,17 ha, na działkach numer ewidencyjny 352/2 , 355/2 i 357/5 przeznacza się pod uzupełnienie istniejącej zabudowy jednorodzinnej „MN”. Wydzielony teren może stanowić samodzielną działkę budowlaną z usytuowaniem budynku mieszkalnego w granicy
z działką numer ewidencyjny 357/5:

§          maksymalną wysokość zabudowy mieszkaniowej ustala się na 8,0 m do najwyższego gzymsu i 13,0 m do kalenicy lub 2 kondygnacje i dodatkowo poddasze użytkowe;

§          wysokość budynków gospodarczych, towarzyszących zabudowie jednorodzinnej ustala się na maksymalnie 1 kondygnację naziemną licząc od poziomu terenu do okapu dachu;

§          forma nowych budynków winna być kształtowana w nawiązaniu do architektury otoczenia bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych;

§          kolorystyka ścian budynków winna być w kolorach jasnych i współgrających z otoczeniem. Niedopuszczalne jest stosowanie jaskrawej kolorystyki odbiegającej od zwyczajowo stosowanej dla zabudowy;

§          dojazd do działki z drogi powiatowej „KDP” od strony południowej;

§          nieprzekraczalna linia zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni – 15,0 m.

b)        zasady zagospodarowania terenu oraz warunki wyposażenia w infrastrukturę techniczną określone zostały w § 5 i § 6.

 

7. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu w zasięgu Jednostki Strukturalnej „Kurzyna Wielka”, oznaczonych na rysunkach planów numerem:

1) Plan Nr 24

a)        na działce numer ewidencyjny 217/3 o powierzchni 0,12 ha utrzymuje się dotychczasowe przeznaczenie terenu jako zabudowę jednorodzinną lub zagrodową „MN, MR”.

§          istniejąca zabudowa może być: remontowana, przebudowywana, rozbudowywana, nadbudowywana i wymieniana na nową pod warunkiem zachowania i uzupełniania istniejącego układu przestrzennego oraz zachowania warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

§          maksymalną wysokość zabudowy mieszkaniowej ustala się na 8,0 m do najwyższego gzymsu i 13,0 m do kalenicy lub 2 kondygnacje i dodatkowo poddasze użytkowe;

§          wysokość budynków gospodarczych, towarzyszących zabudowie jednorodzinnej lub inwentarsko-składowych towarzyszących zabudowie zagrodowej ustala się na maksymalnie 1 kondygnację naziemną licząc od poziomu terenu do okapu dachu;

§          forma nowych budynków winna być kształtowana w nawiązaniu do architektury otoczenia bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych;

§          kolorystyka ścian budynków winna być w kolorach jasnych i współgrających z otoczeniem. Niedopuszczalne jest stosowanie jaskrawej kolorystyki odbiegającej od zwyczajowo stosowanej dla zabudowy;

§          dojazd do działki z drogi gminnej „KDG” od strony północnej;

§          linia zabudowy nawiązująca do istniejącej zabudowy.

b)        zasady zagospodarowania terenu oraz warunki wyposażenia w infrastrukturę techniczną określone zostały w § 5 i § 6.

 

8. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu w zasięgu Jednostki Strukturalnej „Dąbrowica”, oznaczonych na rysunkach planów numerem:

 

1) Plan Nr 25

a)        teren o powierzchni 0,09 ha, na działce numer ewidencyjny 269 przeznacza się pod zabudowę jednorodzinną „MN”.

§          maksymalną wysokość zabudowy mieszkaniowej ustala się na 8,0 m do najwyższego gzymsu i 13,0 m do kalenicy lub 2 kondygnacje i dodatkowo poddasze użytkowe;

§          wysokość budynków gospodarczych, towarzyszących zabudowie jednorodzinnej ustala się na maksymalnie 1 kondygnację naziemną licząc od poziomu terenu do okapu dachu;

§          forma nowych budynków winna być kształtowana w nawiązaniu do architektury otoczenia bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych;

§          kolorystyka ścian budynków winna być w kolorach jasnych i współgrających z otoczeniem. Niedopuszczalne jest stosowanie jaskrawej kolorystyki odbiegającej od zwyczajowo stosowanej dla zabudowy;

§          nieprzekraczalna linia zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni 20,0 m;

§          dojazd do działki z drogi wojewódzkiej „KDW” od strony południowej.

b)        zasady zagospodarowania terenu oraz warunki wyposażenia w infrastrukturę techniczną określone zostały w § 5 i § 6.

c)        pozostały teren o powierzchni 20 m2 oznaczony symbolem „KDW” przeznacza się pod poszerzenie pasa drogowego istniejącej drogi wojewódzkiej.

 

2) Plan Nr 26

a)        teren o powierzchni 0,16 ha, na działce numer ewidencyjny 243 przeznacza się pod zabudowę zagrodową „MR”:

§          maksymalną wysokość zabudowy mieszkaniowej ustala się na 8,0 m do najwyższego gzymsu i 13,0 m do kalenicy lub 2 kondygnacje i dodatkowo poddasze użytkowe;

§          wysokość budynków inwentarsko-składowych towarzyszących zabudowie zagrodowej ustala się na maksymalnie 1 kondygnację naziemną licząc od poziomu terenu do okapu dachu;

§          forma nowych budynków winna być kształtowana w nawiązaniu do architektury otoczenia bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych;

§          kolorystyka ścian budynków winna być w kolorach jasnych i współgrających z otoczeniem. Niedopuszczalne jest stosowanie jaskrawej kolorystyki odbiegającej od zwyczajowo stosowanej dla zabudowy;

§          dojazd do działki z drogi powiatowej połączonej ciągiem pieszo-jezdnym „Kxj” szerokości 6-7 m przez działkę własną oraz przez działkę numer ewidencyjny 239.

b)        zasady zagospodarowania terenu oraz warunki wyposażenia w infrastrukturę techniczną określone zostały w § 5 i § 6.

 

9. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu w zasięgu Jednostki Strukturalnej „Wólka Bielińska”, oznaczonych na rysunkach planów numerem:

1) Plan Nr 27

a)        teren o powierzchni 0,23 ha, na działkach numer ewidencyjny 191/3 i 191/4 przeznacza się pod zabudowę jednorodzinną „MN”:

§          maksymalną wysokość zabudowy mieszkaniowej ustala się na 8,0 m do najwyższego gzymsu i 13,0 m do kalenicy lub 2 kondygnacje i dodatkowo poddasze użytkowe;

§          wysokość budynków gospodarczych, towarzyszących zabudowie jednorodzinnej ustala się na maksymalnie 1 kondygnację naziemną licząc od poziomu terenu do okapu dachu;

§          forma nowych budynków winna być kształtowana w nawiązaniu do architektury otoczenia bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych;

§          kolorystyka ścian budynków winna być w kolorach jasnych i współgrających z otoczeniem. Niedopuszczalne jest stosowanie jaskrawej kolorystyki odbiegającej od zwyczajowo stosowanej dla zabudowy;

§          nieprzekraczalna linia zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni 20,0 m;

§          rzędną posadowienia parteru obiektów budowlanych (bez podpiwniczeń) określa się na minimum 162,2 m n.p.m.;

§          dopuszcza się możliwość wtórnego podziału na odrębne działki, z których każda posiadać będzie minimalna szerokość 18,0 m oraz bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Dojazd do działki z drogi powiatowej „KDP” od strony południowej.

b)        zasady zagospodarowania terenu oraz warunki wyposażenia w infrastrukturę techniczną określone zostały w § 5 i § 6.

 

10. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu w zasięgu Jednostki Strukturalnej „Bieliniec”, oznaczonych na rysunkach planów numerem:

 

1) Plan Nr 28

a)        teren o powierzchni 0,09 ha, na działce numer ewidencyjny 748 przeznacza się pod zabudowę jednorodzinną „MN”:

§           maksymalną wysokość zabudowy mieszkaniowej ustala się na 8,0 m do najwyższego gzymsu i 13,0 m do kalenicy lub 2 kondygnacje i dodatkowo poddasze użytkowe;

§          wysokość budynków gospodarczych, towarzyszących zabudowie jednorodzinnej ustala się na maksymalnie 1 kondygnację naziemną licząc od poziomu terenu do okapu dachu;

§          forma nowych budynków winna być kształtowana w nawiązaniu do architektury otoczenia bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych;

§          kolorystyka ścian budynków winna być w kolorach jasnych i współgrających z otoczeniem. Niedopuszczalne jest stosowanie jaskrawej kolorystyki odbiegającej od zwyczajowo stosowanej dla zabudowy;

§          rzędną posadowienia parteru obiektów budowlanych (bez podpiwniczeń) określa się na minimum 162,2 m n.p.m.;

§          nieprzekraczalna linia zabudowy od zewnętrznej krawędzi drogi – 15,0 m. Dojazd do działki od strony zachodniej z drogi gminnej „KDG”.

b)        zasady zagospodarowania terenu oraz warunki wyposażenia w infrastrukturę techniczną określone zostały w § 5 i § 6.

 

11. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu w zasięgu Jednostki Strukturalnej „Bieliny”, oznaczonych na rysunkach planów numerem:

 

1) Plan Nr 29

Teren o powierzchni 0,98 ha, na działce numer ewidencyjny 1323 przeznacza się pod fermę trzody chlewnej „RPO”. Sposób zagospodarowania działki oraz prowadzenie hodowli nie może powodować pogorszenia stanu środowiska w rozumieniu przepisów szczególnych a uciążliwość związana
z prowadzoną działalnością nie może przekraczać granicy terenu wyznaczonego planem.

Obiekty produkcyjno-hodowlane i magazynowe ustala się jako parterowe z dachami dwuspadowymi. Dojazd do działki z drogi gminnej połączonej drogą wewnętrzną „KDw”. Zasady zagospodarowania terenu oraz warunki wyposażenia w infrastrukturę techniczną określone zostały w § 5 i § 6.

 

2) Plan Nr 30

a)        teren o powierzchni 0,55 ha, na działkach numer ewidencyjny 1072 i 1073 przeznacza się pod usługi rzemiosła „UR” związane z przetwórstwem drewna i wikliny:

§           projektowane obiekty usługowo-produkcyjne o wysokości do 2 kondygnacji lub do 9,0 m nad poziom terenu (licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu);

§          parkingi związane z prowadzoną działalnością produkcyjną winny być zlokalizowane na terenie działki przeznaczonej dla danej usługi w ilości wynikającej ze wskaźników programowych w zależności od rodzaju i wielkości usług – 1 miejsce postojowe na 25 zatrudnionych lub 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej;

§          sposób zagospodarowania działki oraz prowadzona działalność nie może powodować pogorszenia stanu środowiska w rozumieniu przepisów szczególnych a uciążliwość związana z prowadzoną działalnością nie może przekraczać granicy terenu wyznaczonego planem.

§          dojazd do terenu „UR” ciągiem pieszo-jezdnym „KDw” szerokości 5,0 m połączonym z drogą powiatową.

b)        zasady zagospodarowania terenu oraz warunki wyposażenia w infrastrukturę techniczną określone zostały w § 5 i § 6.

 

3) Plan Nr 31

a)        teren o powierzchni 0,30 ha, na działce numer ewidencyjny 1317 przeznacza się pod usługi kultury „UK” - Dom Pielgrzyma.

§          charakter i wielkość zabudowy winna nawiązywać do potrzeb lokalnych oraz uwzględniać lokalne standardy zabudowy o usług publicznych;

§          dojazd do działki z drogi gminnej od strony południowej;

§          przy zagospodarowaniu terenu obiektami kubaturowymi należy uwzględnić ograniczenia związane z przebiegiem przez działkę linii telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej;

§          istniejąca zabudowa może być: remontowana, przebudowywana, rozbudowywana, nadbudowywana i wymieniana na nową pod warunkiem zachowania i uzupełniania istniejącego układu przestrzennego oraz zachowania warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

§          nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowych obiektów 6,0 m.

b)        zasady zagospodarowania terenu oraz warunki wyposażenia w infrastrukturę techniczną określone zostały w § 5 i § 6.

c)        pozostały teren o pow. 0,15 ha na działce numer ewidencyjny 1319 oznaczonej symbolem „RO” utrzymuje dotychczasowe przeznaczenie rolnicze jako uprawy ogrodowe.

 

4) Plan Nr 32

Teren o powierzchni około 0.28 ha, na działce numer ewidencyjny 534 przeznacza się pod użytkowanie rolnicze „RP” (rezygnacja z rezerwy terenu pod punkt gromadzenia odpadów komunalnych „NU”). Obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej. Dopuszcza się lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej w sytuacji braku możliwości ich trasowania lub lokalizacji poza terenem „RP” oraz pod warunkiem, że nie spowoduje to konieczności wyłączenia terenów z produkcji rolnej.

 

12. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu w zasięgu Jednostki Strukturalnej „Bukowina”, oznaczonych na rysunkach planów numerem:

 

1) Plan Nr 33

a)        teren o powierzchni 0,28 ha, na działce numer ewidencyjny 447 przeznacza się pod zabudowę jednorodzinną „MN”:

§          maksymalną wysokość zabudowy mieszkaniowej ustala się na 8,0 m do najwyższego gzymsu i 13,0 m do kalenicy lub 2 kondygnacje i dodatkowo poddasze użytkowe;

§          wysokość budynków gospodarczych, towarzyszących zabudowie jednorodzinnej ustala się na maksymalnie 1 kondygnację naziemną licząc od poziomu terenu do okapu dachu;

§          forma nowych budynków winna być kształtowana w nawiązaniu do architektury otoczenia bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych;

§          kolorystyka ścian budynków winna być w kolorach jasnych i współgrających z otoczeniem. Niedopuszczalne jest stosowanie jaskrawej kolorystyki odbiegającej od zwyczajowo stosowanej dla zabudowy;

§          dojazd do działki drogą wewnętrzną „KDw” od strony wschodniej;

§          nieprzekraczalna linia zabudowy od „KDw” 6,0 m;

b)        zasady zagospodarowania terenu oraz warunki wyposażenia w infrastrukturę techniczną określone zostały w § 5 i § 6.

 

III. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 8

Ustala się 0% stawkę procentową służącą do naliczania opłaty wynikającej ze zmiany wartości nieruchomości w związku z uchwalonymi planami miejscowymi.

§ 9

W granicach objętych planami tracą ustalenia planów, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 10

Wykonanie Uchwały należy do Burmistrza Gminy i Miasta  Ulanów.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

Strony_tytulowe.doc (19.50 Kb)

01.jpg (1.02 Mb) Plan Nr 1 - miasto Ulanów

02.jpg (1012.45 Kb) Plan Nr 2 - miasto Ulanów

03.jpg (1.06 Mb) Plan Nr 3 - miasto Ulanów

04.jpg (950.99 Kb) Plan Nr 4 - miasto Ulanów

05.jpg (1.03 Mb) Plan Nr 5 - miasto Ulanów

06.jpg (874.09 Kb) Plan Nr 6 - miasto Ulanów

07.jpg (848.29 Kb) Plan Nr 7 - miasto Ulanów

08.jpg (846.61 Kb) Plan Nr 8 - miasto Ulanów

09.jpg (662.48 Kb) Plan Nr 9 - miasto Ulanów

10.jpg (877.69 Kb) Plan Nr 10 - wieś Wólka Tanewska

11.jpg (1.03 Mb) Plan Nr 11 - wieś Wólka Tanewska

12.jpg (1.11 Mb) Plan Nr 12 - wieś Wólka Tanewska

13.jpg (715.35 Kb) Plan Nr 13 - wieś Wólka Tanewska 

14.jpg (1004.14 Kb) Plan Nr 14 - wieś Wólka Tanewska

15.jpg (976.45 Kb) Plan Nr 15 - wieś Huta Deręgowska

16.jpg (964.32 Kb) Plan Nr 16 - wieś Huta Deręgowska

17.jpg (541.08 Kb) Plan Nr 17 - wieś Huta Deręgowska

18.jpg (798.58 Kb) Plan nr 18 - wieś Dąbrówka

19.jpg (989.99 Kb) Plan Nr 19 - wies Dąbrówka

20.jpg (755.07 Kb) Plan Nr 20 - wieś Dąbrówka

21.jpg (894.75 Kb) Plan Nr 21 - wieś Kurzyna Mała

22.jpg (973.78 Kb) Plan Nr 22 - wieś Kurzyna Mała

23.jpg (1.38 Mb) Plan Nr 23 - wieś Kurzyna Średnia

24.jpg (625.97 Kb) Plan Nr 24 - wieś Kurzyna Wielka

25.jpg (989.05 Kb) Plan Nr 25 - wieś Dąbrowica 

26.jpg (803.83 Kb) Plan Nr 26 - wieś Dąbrowica

27.jpg (1.11 Mb) Plan Nr 27 - wieś Wólka Bielińska

28.jpg (888.23 Kb) Plan Nr 28 - wieś Bieliniec

29.jpg (964.32 Kb) Plan Nr 29 - wieś Bieliny

30.jpg (862.32 Kb) Plan Nr 30 - wieś Bieliny

31.jpg (1.06 Mb) Plan Nr 31 - wieś Bieliny

32.jpg (721.99 Kb) Plan Nr 32 - wieś Bieliny

33.jpg (1.15 Mb) Plan Nr 33 - wieś Bukowina

 

 
 


Interaktywna Polska