http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 
 
data publikacji:  05-01-2016 | 09:32
data ostatniej modyfikacji:  12-10-2020 | 11:32
autor dokumentu: Stanislaw Garbacz
ostatnio modyfikowal: Stanislaw Garbacz

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Powiecie Niżańskim

 

                Starosta Niżański Robert Bednarz przypomina, że mieszkańcy wszystkich gmin z terenu Powiatu Niżańskiego mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji.

W Powiecie Niżańskim można uzyskać nieodpłatną pomoc prawną, od 2019 roku nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, a od 2020 roku nieodpłatną mediację – w każdej z 7 gmin tworzących powiat.

Punkt w Jeżowem z filią w Rudniku nad Sanem prowadzą wspólnie adwokaci i radcy prawni, punkt w Nisku z filią w Krzeszowie prowadzony jest przez Fundację „Masz Prawo” z Tarnobrzega – w tych punktach udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna. Trzeci punkt ma siedzibę w Ulanowie, a filie w Harasiukach i Jarocinie, w których świadczone jest przez w/w Fundację nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Od 2020 roku w każdym z punktów dostępna jest również nieodpłatna mediacja.

Obecnie, właściwie do art. 28a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.)obowiązującego z mocą od dnia 13 marca 2020 r., w czasie zagrożenia epidemicznego, w okresie stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu – w powiecie niżańskim odbywa się ono telefonicznie oraz za pośrednictwem e-mail do odwołania

Od 1 stycznia 2019 roku usługi  nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego są świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Od 16 maja 2020 roku (przepisy Tarczy antykryzysowej 3.0) obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. Nieodpłatna pomoc prawna skierowana do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest pomocą de minimis, a zatem podlega regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708 ). Przed udzieleniem porady prawnej, podmiot ubiegający się o pomoc powinien wypełnić i dostarczyć „Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis”. 

Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy w powyższy sposób, beneficjent nie jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna – przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku (przepisu art. 4 ust. 2 nie stosuje się). Jednocześnie z uwagi na konieczność udokumentowania uprawnienia do otrzymania świadczenia stosowne oświadczenia odbierane będą formie ustnej i odnotowywane jako notatka służbowa podczas telefonicznego umawiania wizyty, a jeżeli jest ona ustalana za pomocą środków komunikacji elektronicznej – poprzez dołączenie przez klienta stosownego wniosku (zamieszczony na stronie internetowej Powiatu Niżańskiego).

                Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty.

 

Zapisy na wizyty pod numerem telefonu: 883 – 450 – 012

(w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30)

Osoby z dysfunkcjami narządów mowy i słuchu mogą dokonywać zgłoszeń poprzez adres e-mail: npp@powiatnizanski.pl 

 

 

Ponadto na stronie internetowej powiatu niżańskiego www.powiatnizanski.pl w zakładce pomoc prawna, na stronach internetowych gmin z terenu powiatu niżańskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nisku www.bip.powiatnizanski.pl w zakładce Nieodpłatna pomoc prawna zamieszczone są aktualne informacje zawierające:

listę jednostek nieopłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu,

harmonogram działania 3 punktów wraz z ich filiami w powiecie niżańskim w 2020 roku,

informacje dot. zakresu i osób uprawnionych do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

 
 


Interaktywna Polska