http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Powszechny Spis Rolny 2020 
 
data publikacji:  15-06-2020 | 15:14
data ostatniej modyfikacji:  16-06-2020 | 12:00
autor dokumentu: Stanislaw Garbacz
ostatnio modyfikowal: Stanislaw Garbacz

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów – Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza nabór kandydatów na rachmistrza terenowego
do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego na terenie Gminy i Miasta Ulanów,
który odbędzie się w dniach

 

od 01 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

 

 

 

 

I.   WYMAGANIA

 

 

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonywany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z dnia 10 września 2019 r., poz. 1728).

Naboru kandydatów na rachmistrza terenowego dokonuje się spośród osób:

1)      pełnoletnich;

2)      zamieszkałych na terenie danej gminy;

3)      posiadających co najmniej średnie wykształcenie;

4)      posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;

5)      które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe: znajomość obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS, komunikatywność i umiejętności interpersonalne, podstawowa znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa, obowiązkowość, rzetelność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,

 

 

 

II.  HARMONOGRAM ZADAŃ – dyspozycyjność rachmistrza

 

 

Wszyscy kandydaci na rachmistrza terenowego z naboru otwartego zobligowani są do wzięcia udziału w szkoleniu. Szkolenia dla kandydatów na  rachmistrza terenowego obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Forma realizacji szkoleń (szkolenie zdalne, stacjonarne lub połączenie obu form) będzie zależała od sytuacji epidemicznej w kraju. Kandydaci na rachmistrzów terenowych wezmą udział w szkoleniach łącząc się ze sprzętu własnego. Uczestnikom zostaną udostępnione materiały szkoleniowe.

- 03 sierpnia -11 września 2020 r. - szkolenie rachmistrzów terenowych

- 03 sierpnia -13 września 2020 r. przeprowadzenie testów egzaminacyjnych na rachmistrza terenowego

- 01 października do 30 listopada 2020 przeprowadzenie spisu rolnego przez rachmistrza terenowego

Egzamin kandydata na rachmistrza terenowego po szkoleniu będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

Kandydaci na rachmistrzów terenowych podlegają postępowaniu weryfikacyjnemu. Jeśli wszyscy kandydaci uzyskali pozytywny wynik z egzaminu, umowa jest podpisywana z kandydatami, którzy uzyskali najlepszy wynik, a pozostali kandydaci wpisywani są na listę rachmistrzów rezerwowych. W przypadku zaistnienia sytuacji, kiedy w wyniku naboru kandydatów na rachmistrzów podczas egzaminu wszyscy kandydaci uzyskają jednakową liczbę punktów, a liczba kandydatów będzie większa w stosunku do potrzeb o tym, kto będzie powołany na rachmistrza decyduje kolejność zgłoszenia kandydata.

Kandydaci na rachmistrzów terenowych, których dane będą zarejestrowane w systemie SER otrzymają login do aplikacji e/m-learning, a na wskazany adres e-mail hasło oraz informacje o sposobie dostępu do aplikacji e/m-learning, która zawierać będzie materiały oraz przykłady szkoleniowe, niezbędne instrukcje i prezentacje oraz materiały popularyzacyjne.

W czasie swojej pracy rachmistrz terenowy będzie posługiwał się urządzeniem mobilnym wyposażonym  w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego – aplikacja CAPI . Aplikacja CAPI umożliwi:

a) uwierzytelnienie rachmistrza terenowego w celu rozpoczęcia pracy z aplikacją;

b)  wypełnienie formularzy spisowych podczas bezpośrednich wywiadów z użytkownikami gospodarstw rolnych;

c) synchronizacje, tj. pobieranie danych z systemu CORstat_Rol oraz przesyłanie wypełnionych formularzy spisowych do systemu spisowego;

d) planowanie pracy rachmistrza terenowego

W sytuacji wzmożonej epidemii wirusa COVID-19 rachmistrze terenowi będą spisywać przydzielone im gospodarstwa rolne telefonicznie w metodzie CATI na urządzeniach mobilnych, w które zostaną wyposażeni.

Etapy naboru:


Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych ogłoszony przez Burmistrza jest pierwszym etapem naboru. Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się urządzeniami mobilnymi i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie wziął udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

Drugim etapem naboru jest powołanie rachmistrzów przez zastępcę właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego  na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.

 

 

 

III. Do głównych zadań rachmistrza terenowego należeć będzie:

 

 

przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19;

zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań, opracowanym przez CBS;

przejęcie części zadań innych rachmistrzów terenowych, w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszona zostanie liczba rachmistrzów w gminie lub termin spisu  będzie zagrożony.

Rachmistrz terenowy będzie dopuszczony do wykonywania prac spisowych:

po przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych i otrzymaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;

po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o zachowaniu tajemnicy statystycznej.

 

 

 

IV. TERMIN  SKŁADANIA  OFERT:   od 15 czerwca do 08 lipca 2020 r.

 

V. WYMAGANE DOKUMENTY

 


1.Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:

- imienia i nazwiska

- adresu zamieszkania

- telefonu i  adres e-mail

- daty urodzenia

2. Dokument poświadczający wykształcenie,

3. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, Kandydat na rachmistrza terenowego składając oświadczenie jest obowiązany do zawarcie w nim klauzuli następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

 

VI. MIEJSCE  SKŁADANIA  OFERT

 

 

 Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie

Ul. Rynek 5

37-410 Ulanów

Sekretariat Urzędu Gminy i Miasta

 

Wymagane dokument należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu) z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata  na rachmistrza terenowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2020”.Uwaga!
Bezrobotny, na czas zawarcia umowy o pracę zleconą przy Powszechnym Spisie Rolnym 2020r., traci prawo do zasiłku i status bezrobotnego, a bezrobotny zarejestrowany bez prawa do zasiłku traci status bezrobotnego.

 

/-/ Stanisław Garbacz

Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów

 

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowychw celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych

 

 
 


Interaktywna Polska