http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
NABÓR 
 
data publikacji:  19-11-2018 | 14:36
data ostatniej modyfikacji:  19-11-2018 | 14:36
Ogłoszenie o naborze na stanowisko do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 19.11.2018

Ogłoszenie o naborze

 na stanowisko do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

Zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia  22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.Nr189 poz.1598 z późn. Zm.).

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ulanowie poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie gminy Ulanów dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Specjalistyczne usługi dostosowane są do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w formie specjalistycznych usług , wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności.

Charakter umowy: umowa zlecenie

Okres obowiązywania umowy: od paździrnika 2018 r. do sierpnia 2019 r.

Ogólny zakres wykonywania czynności :

- uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia , w tym zwłaszcza:

Kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania , motywowanie do aktywności , leczenia i rehabilitacji,

Prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie  , także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych

- pielęgnacja jako wspieranie procesu leczenia

Usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy w wymiarze 10 godz. tygodniowo z wyłączeniem sobót, niedziel i dni świątecznych

Niezbędne wymagania:

1.       Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki , asystenta osoby niepełnosprawnej , opiekunki środowiskowej , specjalisty  w zakresie rehabilitacji medycznej , fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

2.     Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać , co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

1)    szpitalu psychiatrycznym;

2)    jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3)    placówce terapii lub placówce oświatowej , do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

4)    ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;

5)    zakładzie rehabilitacji;

6)    innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5 , świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3.     W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby , które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone wyżej, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach wymienionych w pkt. 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi , posiadającymi wymagane kwalifikacje.

4.     Osoby świadczące usługi specjalistyczne muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

- umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań ;

- kształtowanie nawyków celowej aktywności;

- prowadzenie treningu zachowań społecznych;

     5. Obywatelstwo polskie

6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku

 

Wymagania dodatkowe:

1.     Umiejętność skutecznego komunikowania się.

2.     Spostrzegawczość , podzielność uwagi.

3.     Zrównoważenie emocjonalne.

4.     Odporność na trudne sytuacje i stres.

5.     Posiadanie nieposzlakowanej opinii.

6.     Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

7.     Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

8.     Osoba musi być dyspozycyjna , przygotowana do pracy w terenie oraz posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej oraz pracy w miejscu zamieszkania klienta.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1.List motywacyjny i CV, dokumenty aplikacyjne muszą być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. Zm.)

2.Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie , kwalifikacje i doświadczenie.

3. Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy.

4. Oświadczenie osoby , że nie była skazana prawomocnym wyrokiem Sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, własnoręcznie podpisane.

5. Oświadczenie osoby , że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych , własnoręcznie podpisane.

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji własnoręcznie podpisane:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji Ośrodka Pomocy Społecznej w Ulanowie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. Zm.)

Komplet dokumentów należy składać osobiście , przesłać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem kuriera (decyduje data wpływu) do dnia 26 listopada 2018 r. na adres : Ośrodek Pomocy Społecznej w Ulanowie ul. 3-go Maja 19 z dopiskiem Usługi specjalistyczne

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (15) 8763028

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska