http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
NABÓR 
 
data publikacji:  12-03-2020 | 12:33
data ostatniej modyfikacji:  12-03-2020 | 12:33
Ogłoszenie o naborze na świadczenie usług opiekuńczych 12.03.2020

Ogłoszenie  o naborze

na świadczenie usług opiekuńczych.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ulanowie ogłasza nabór do wykonywania usług opiekuńczych  w wymiarze 2 godziny dziennie.

I . Nazwa i adres zleceniodawcy:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ulanowie ul. 3-go Maja 19.

II. Charakter umowy : umowa zlecenie

III. Okres obowiązywania umowy : od kwietnia 2020 roku do grudnia 2020 roku.

IV . Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie

 - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

- dyspozycyjność w godzinach od 7,30 do 15,30.

V. Wymagania pożądane :

- posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku opiekuna

- wysoka kultura osobista

- umiejętność organizowania pracy w domu chorego.

- mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub kurs opiekuna osoby starszej.

VI. Zakres obowiązków:

Usługi opiekuńcze mogą obejmować:

- pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych  tj;

przygotowywanie i podawanie śniadania

higiena osobista osoby

 palenie w piecach

VII. Wymiar i zakres usług opiekuńczych:  usługi opiekuńcze u 1 podopiecznego świadczone mogą być w wymiarze 2 godzin dziennie /120 min/ w godzinach rannych przez max 5 dni w tygodniu  z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni świątecznych.

VII. Wynagrodzenie:

 - za świadczone usługi opiekuńcze Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie w kwocie 17,00 zł / słownie: siedemnaście złotych zero groszy / brutto za każdą godzinę zegarową.

Wykonanie zlecenia:

- Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z dojazdami Zleceniobiorcy ani ewentualnymi przejazdami podczas świadczenia usług opiekuńczych.

Do czasu świadczenia usług  wlicza się wyłącznie czas wykonywania czynności zleconych , nie wlicza się natomiast czasu dojazdu Zleceniobiorcy do osoby , w stosunku do której świadczone są usługi opiekuńcze ani jego powrotu do miejsca zamieszkania.

VIII. Miejsce wykonania usługi:

 Miejscem wykonywania usługi będzie miejsce zamieszkania podopiecznego  .

IX . Wymagane dokumenty;

1.      CV/ życiorys zawodowy

2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie

       3. Dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku /jeżeli osoba posiada /

     4. Dokument potwierdzający obywatelstwo /do wglądu /

      5. Oświadczenie kandydata o niekaralności  i o tym ,że nie toczy się w stosunku do niego żadne postępowanie karne a także o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia  na określonym stanowisku oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych

X. Miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie kompletu dokumentów w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ulanowie ul. 3-go Maja 19 , osobiście z dopiskiem „ Opiekun usług opiekuńczych „  lub za pośrednictwem poczty do dnia 26.03.2020 rok .

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska