http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
Ochrona środowiska
Podatki
Załatwianie spraw obywateli
Wnioski
Opłata skarbowa
Dodatki mieszkaniowe
Sprawy komunalne
Działalność gospodarcza
Sprawy budowlane/planowanie przestrzenne
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Ewidencja ludności 
MOJA SPRAWA
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:58
Zasady wydania i wymiany dowodu osobistego 24.10.2012

DOWÓD OSOBISTY

 

            Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby oraz poświadczającym obywatelstwo polskie. Od ukończenia 18 roku życia osoba mająca obywatelstwo polskie i zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązana posiadać dowód osobisty. Jeżeli osoba taka pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje bądź nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką jest zobowiązana posiadać dowód osobisty już po ukończeniu 15 roku życia.

Osoba będąca obywatelem polskim ma prawo otrzymać dowód osobisty od ukończenia 13 roku życia.

 

Podstawa prawna:

-         ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych – tekst jednolity (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz.993 z późn. zm.),

-         Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2001r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawie wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz.U z 2009r. Nr 47, poz.384 z późn. zm.),

 

Dowód osobisty ma formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej o wymiarach 54x85 mm, wykonana jest z tworzywa sztucznego,

Zawiera dane osobowo-adresowe i podpis posiadacza, trzyliterową serię i sześciocyfrowy numer dowodu osobistego, nazwę organu wydającego dowód osobisty, datę wydania i termin ważności oraz elementy zabezpieczające dokument przed podrobieniem i fałszowaniem.

 

W dowodzie osobistym zamieszczone są:

-         nazwisko i imię (imiona), imiona rodziców oraz nazwisko rodowe,

-         datę i miejsce urodzenia,

-         adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub w przypadku jego braku zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące. W przypadku braku zameldowania na pobyt stały i pobyt czasowy ponad 2 miesiące danych o adresie nie zamieszcza się,

-         płeć, wzrost w centymetrach oraz kolor oczu,

-         numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL),

-         nazwę organu wydającego, datę wydania oraz termin ważności dowodu osobistego,

-         zdjęcie oraz podpis posiadacza dokumentu.

 

Dowód osobisty wydaje właściwy ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały organ gminy: wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Aby uzyskać dowód osobisty należy osobiście złożyć wniosek o jego wydanie. Osoba małoletnia wniosek taki składa w obecności przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

Do wniosku należy dołączyć:

1.      dwie aktualne, wyraźne fotografie o wymiarach 45x35mm, przestawiające osobę bez nakrycia głowy, ciemnych okularów, z lewego półprofilu z widocznym lewym uchem:

2.      odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie zawarły związku małżeńskiego;

3.      odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku – w przypadku osób, które zawarły związek małżeński;

4.      na żądanie organu wydającego dowód osobisty poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa.

Dowód osobisty należy odebrać osobiście, osoba małoletnia dokument ten odbiera w obecności pełnomocnika ustawowego lub opiekuna prawnego.

Przy odbiorze dowodu osobistego przez cudzoziemca, który nabył obywatelstwo polskie podlega zwrotowi karta stałego pobytu lub karta pobytu czasowego.

 

Dowód osobisty ważny jest przez okres 10 lat. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 18 lat ważność zachowuje przez 5 lat od daty jego wydania. Osoby, które ukończyły 65 rok życia i zwróciły się o wydanie dowodu osobistego z terminem ważności na czas nieoznaczony wydawany jest taki dowód.

 

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie:

-         zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym,

-         uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby,

-         upływu terminu ważności dowodu osobistego.

Osoba, które utraciła dowód osobisty, jest zobowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy. Organ ten wydaje zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu nowego dokumentu.

W razie znalezienia własnego dowodu osobistego, zgłoszonego jako utracony, należy niezwłocznie zawiadomić o tym organ gminy, któremu złożono wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego, jeżeli w miejsce zgłoszonego jako utracony nie został jeszcze wydany nowy dokument.

 

 

Miejsce złożenie stosownych dokumentów w celu wydania bądź wymiany dowodu osobistego:

Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie

ul. Rynek 5

37-410 Ulanów

pokój nr 3

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

 

druk do pobrania -  

wniosek_o_wydanie_dowodu_osobistego_str1.jpg (572.95 Kb)

wniosek_o_wydanie_dowodu_osobistego_str2.jpg (767.22 Kb)

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska