http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
Ochrona środowiska
Podatki
Załatwianie spraw obywateli
Wnioski
Opłata skarbowa
Dodatki mieszkaniowe
Sprawy komunalne
Działalność gospodarcza
Sprawy budowlane/planowanie przestrzenne
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Ewidencja ludności 
MOJA SPRAWA
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:58
Obowiązek meldunkowy / Zameldowanie / Wymeldowanie 24.10.2012

Sprawy związane z obowiązkiem meldunkowym, zameldowaniem i wymeldowaniem się reguluje ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych /Dz.U. z 2001r. Nr 87, poz. 960 z późn.zm./.

 

 

Obowiązek meldunkowy polega na:

-         zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego

-         wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego

-         zameldowaniu o urodzeniu dziecka

-         zameldowaniu o zmianie stanu cywilnego

-         zameldowaniu o zgonie osoby

 

Osoba posiadająca obywatelstwo polskie i przebywająca stale na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego.

W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego.

Przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego należy przedstawić dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach – inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

Przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 2 miesiące należy przedstawić potwierdzenie uprawnienia do przebywania w lokalu (pomieszczeniu), w którym ma nastąpić zameldowanie.

 

Zameldowanie

 

Osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż trzy doby, jest obowiązana zameldować się na pobyt stały lub czasowy najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od dnia przybycia.

Osoba, która przybywa do zakładu hotelarskiego albo do zakładu udzielającego pomieszczenia w związku z pracą, nauką, leczeniem się lub opieką społeczną, jest obowiązana zameldować się na pobyt stały lub czasowy przed upływem 24 godzin od chwili przybycia.

Osoba zobowiązana do zameldowania się na pobyt stały przedstawia organowi gminy właściwemu ze względu na nowe miejsce jej pobytu stałego zaświadczenie o wymeldowaniu się z poprzedniego miejsca pobytu stałego oraz zgłasza ustawowo wymagane dane osobowe.

W zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się czynności zgłoszenia danych może dokonać członek rodziny, opiekun ustawowy lub faktyczny albo inna osoba.

Przy zameldowaniu się na pobyt czasowy dokonuje się jednocześnie zgłoszenia zamierzonego czasu trwania tego pobytu.

Osoba, która przedłuża pobyt czasowy w tej samej miejscowości  ponad zgłoszony czas jego trwania, zmienia adres albo zmienia pobyt czasowy na stały, jest obowiązana dokonać odpowiedniego zameldowania w ciągu następnej doby.

Zwolnione są od obowiązku zameldowania na pobyt czasowy dzieci do lat 7 , na okres nieprzekraczający 2 miesięcy.

Zgłoszenie danych dotyczących urodzenia, zmiany stanu cywilnego, imienia lub nazwiska, dokonane we właściwym urzędzie stanu cywilnego zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego – zastępuje zameldowanie.

 

Wymeldowanie

 

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.

Przy wymeldowaniu się osoba zobowiązana zgłasza organowi gminy ustawowo wymagane dane osobowe.

Jeżeli okres pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się.

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu czasowego trwającego do 2 miesięcy przed upływem czasu zgłoszonego przy zameldowaniu, jest obowiązana wymeldować się najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.

Zgłoszenie zgonu, dokonane w urzędzie stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej.   

 

Miejsce uregulowania w/w czynności:

Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie

ul. Rynek 5

Pokój nr 3 – stanowisko do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych

Tel. (015) 8763041 wew. 26 lub (015) 8763005

 

pliki do pobrania:

zgloszenie_pobytu_stalego.jpg (589.40 Kb)

zgloszenie_wymeldowania_z_miejsca_pobytu_stalego.jpg (463.69 Kb)

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska