http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
Ochrona środowiska
Podatki
Załatwianie spraw obywateli
Wnioski
Opłata skarbowa
Dodatki mieszkaniowe
Sprawy komunalne
Działalność gospodarcza
Sprawy budowlane/planowanie przestrzenne
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Ewidencja ludności 
MOJA SPRAWA
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:58
Nadanie numeru PESEL 24.10.2012

Nadawanie numeru PESEL

 

Numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności jest to 11-cyfrowy,stały symbol numeryczny, jednoznacznie identyfikujący osobę fizyczną, w którym sześć pierwszych cyfr oznacza datę urodzenia (rok, miesiąc, dzień), kolejne cztery – liczbę porządkową i płeć osoby, a ostatnia jest cyfrą kontrolną służącą do komputerowej kontroli poprawności nadanego numeru ewidencyjnego.

 

Numer PESEL nadaje minister właściwy do spraw administracji publicznej w formie czynności materialno-technicznej.

 

Numer PESEL nadaje się osobom fizycznym przebywającym stale na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zameldowanym na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 2 miesiące, a także osobom ubiegającym się o wydanie dowodu osobistego.

 

Nadanie numeru PESEL następuje na wniosek organu gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego osoby podlegającej obowiązkowi jego nadania albo organu, w którym złożono wniosek o wydanie dowodu osobistego.

Jeżeli odrębne przepisy przewidują potrzebę posiadania numeru PESEL przez osoby inne niż wymienione w przepisach ustawy numer PESEL może nadać Minister właściwy do spraw administracji publicznej na ich pisemny wniosek.

 

Miejsce załatwienia w/w czynności:

Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie

ul. Rynek 5

Pokój nr 3 – stanowisko do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych

Tel. (015) 8763041 wew. 26 lub (015) 8763005

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska