http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
Ochrona środowiska
Podatki
Załatwianie spraw obywateli
Wnioski
Opłata skarbowa
Dodatki mieszkaniowe
Sprawy komunalne
Działalność gospodarcza
Sprawy budowlane/planowanie przestrzenne
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Ewidencja ludności 
MOJA SPRAWA
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:58
Udostępnianie danych ze zbirów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych 24.10.2012

Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych

 

Organy prowadzące zbiory meldunkowe, zbiór PESEL oraz ewidencję wydanych i utraconych dowodów osobistych, na pisemny wniosek zainteresowanej osoby, są zobowiązane wydać, w formie zaświadczenia pełny odpis przetworzonych danych dotyczących tej osoby.

Zaświadczenie takie może mieć formę wydruku z aktualnego programu informatycznego.

 

Dane ze zbirów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom:

1)      organom administracji publicznej, sądom, prokuraturze,

2)      organom Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Wojskowym Służbom Informacyjnym, Żandarmerii Wojskowej i Urzędowi Ochrony Państwa

3)      organom kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego

Dane tym podmiotom udziela się bezpłatnie na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu. Dane nie mogą być wykorzystywane w innym celu niż wskazany w  tym wniosku.

 

Poza wymienionymi wyżej podmiotami, dane ze zbirów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych mogą być udostępnione:

1)      innym państwowym i komunalnym jednostkom organizacyjnym oraz podmiotom – w zakresie potrzebnym dla realizowania zadań publicznych określonych w przepisach prawa,

2)      osobom i jednostkom organizacyjnym – jeżeli wykażą w tym interes prawny,

3)      jednostkom organizacyjnym – jeżeli po ich wykorzystaniu w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej lub rynku, dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osób, których dane dotyczą,

4)      innym osobom i podmiotom – jeżeli uwiarygodnią one interes faktyczny w otrzymaniu danych i za zgodą osób, których dane dotyczą. 

Dane tym podmiotom udziela się odpłatnie na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu. Dane nie mogą być wykorzystywane w innym celi niż wskazany w tym wniosku.

Opłata za udostępnianie danych ze zbirów określana jest przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia.

 

Dane ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych udostępnia organ gminy, zaś dane ze zbioru PESEL oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych udostępnia minister właściwy do spraw administracji publicznej.

Opłata:

pełny odpis przetworzonych danych osobowych - 17 zł

 

Miejsce załatwienia w/w czynności:

Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie

ul. Rynek 5

Pokój nr 3 – stanowisko do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych

Tel. (015) 8763041 wew. 26 lub (015) 8763005

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska