http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok
Oświadczenia majątkowe za rok 2018
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia związane z zakończeniem i rozpoczęciem zatrudnienia - 2018 r.
Oświadczenia Radnych Rady Miejskiej na rozpoczęcie kadencji 2018-2023
Oświadczenia Radnych Rady Miejskiej na zakończenie kadencji 2014-2018
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
Oświadczenia majątkowe za rok 2016
Oświadczenia majątkowe za rok 2015
Oświadczenia składane na początek kadencji 2014-2018
Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe
Oświadczenia składane na koniec kadencji (2010-2014) /zatrudnienia
Oświadczenia majątkowe za rok 2014
Jednostki organizacyjne
Rejestr zmian
Informacje nieudostępnione
Jednostki pomocnicze
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Jednostki organizacyjne 
INNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:59
data ostatniej modyfikacji:  13-10-2014 | 14:56
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Ulanowie 24.10.2012

Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkól w Ulanowie

 

ul. 3 Maja 19

37-410 Ulanów

tel. (015) 8763090

e-mail: zeas_ulanow@vp.pl


 

S T A T U T

 

Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Ulanowie

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

1.      Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Ulanowie zwany dalej „ ZESPOŁEM” jest jednostką organizacyjną Gminy Ulanów

2.      ZESPÓŁ działa na podstawie:

 1.  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn.. zm./
 2. ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm./
 3. ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwiec 2005r. /Dz.U. nr 249 poz. 2104 z późn. zm/
 4. niniejszego statutu

3.      Obszarem działania Zespołu jest gmina Ulanów zwana dalej GMINĄ.

4.      Siedziba jednostki znajduje się w części budynku Gminy i Miasta Ulanów przy ul. 3-go Maja 19.

 

 

Rozdział II

Organizacja wewnętrzna ZESPOŁU

 

§ 2

 

1.      Pracą ZESPOŁU kieruje dyrektor, który jest kierownikiem dla pracowników w nim zatrudnionych

2.      Dyrektora ZESPOŁU zatrudnia i zwalnia Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów na podstawie przepisów o pracownikach samorządowych.

3.      W ZESPOLE tworzy się następujące stanowiska:

a.       główny księgowy

b.      księgowy

c.       referent ds. finansowych

d.      stanowisko ds. inwestycyjno-remontowych

4.      W miarę potrzeb dyrektor ZESPOŁU może zwiększyć zatrudnienie w uzgodnieniu z Burmistrzem Gminy.

5.      Zasady wynagradzania pracowników ZESPOŁU określają stosowne przepisy dotyczące wynagradzania pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

 

Rozdział III

 

Zadania i zakres działania ZESPOŁU

 

§ 3

 

Podstawowym przedmiotem działania ZESPOŁU jest obsługa administracyjno-ekonomiczna szkół i placówek oświatowych z terenu gminy Ulanów a w szczególności:

 

1. W zakresie finansowo - księgowym

 1. prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej szkół zgodnie z obowiązującymi przepisami dla jednostek budżetowych
 2. sprawdzanie dokumentów, dokonywanie płatności za dostawy towarów i usług do szkół, gromadzenie i przechowywanie dokumentów
 3. koordynowanie czynności związanych z inwentaryzacją składników majątkowych w szkołach oraz rozliczanie inwentaryzacji
 4. sporządzanie okresowych sprawozdań i bilansu rocznego       
 5. sporządzanie sprawozdań GUS z zatrudnienia, wynagrodzeń i innych oraz nadzór nad  sprawozdaniami sporządzanymi przez szkoły
 6. przygotowywanie i sporządzanie projektów i planów finansowych szkół i placówek oświatowych
 7. sporządzanie i przedstawianie Burmistrzowi, Radzie Miejskiej sprawozdań i analiz dotyczących pracy i funkcjonowania  szkół

 

 2.   W zakresie spraw administracyjno – kadrowych 

a.       prowadzenia akt osobowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz pracowników ZESPOŁU

b.      sporządzanie list płac dla nauczycieli, pracowników obsługi, przekazywanie w określonych terminach środków na wynagrodzenie na konta osobiste pracowników lub wypłata wynagrodzeń gotówką

    c. prowadzenie wszelkich rozliczeń z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń  Społecznych i innych czynności związanych ze zgłaszaniem i wyrejestrowywaniem pracowników.

 

3.    W zakresie spraw administracyjno-gospodarczych

 1. koordynacja i  prowadzenie inwestycji oraz prac remontowych w szkołach, przedszkolach, domach nauczyciela
 2. podejmowanie działań w zakresie zapewnienia szkołom i placówkom bezpiecznych i możliwie dobrych warunków nauki i pracy
 3. podejmowanie działań i pomoc przy usuwaniu zagrożeń powstałych w podległych szkołach i placówkach
 4. organizacja i koordynacja dowozu uczniów
 5. inne prace związane z organizacją pracy szkół i placówek oświatowych

 

4.  W zakresie spraw socjalno-bytowych

a.       naliczenie i prowadzenie rozliczeń funduszu świadczeń socjalnych dla poszczególnych szkół

b.      prowadzenie prac związanych z przyznawaniem, wypłatą stypendiów i zasiłków szkolnych

 

Rozdział IV

 

Zasady finansowania ZESPOŁU

 

§ 4

 

1.      Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

2.      Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest plan dochodów i wydatków zwany planem finansowym.

3.      Zespół prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział V

 

Postanowienia końcowe

 

§ 5

 

1.      ZESPÓŁ używa pieczęci o treści: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Ulanowie.

2.      ZESPÓŁ w korespondencji posługuje się skrótem ZEAS.

 

§ 6

 

 Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów.

 

§ 7

 

Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego nadania.

 

 

 

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska