http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok
Oświadczenia majątkowe za rok 2018
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia związane z zakończeniem i rozpoczęciem zatrudnienia - 2018 r.
Oświadczenia Radnych Rady Miejskiej na rozpoczęcie kadencji 2018-2023
Oświadczenia Radnych Rady Miejskiej na zakończenie kadencji 2014-2018
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
Oświadczenia majątkowe za rok 2016
Oświadczenia majątkowe za rok 2015
Oświadczenia składane na początek kadencji 2014-2018
Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe
Oświadczenia składane na koniec kadencji (2010-2014) /zatrudnienia
Oświadczenia majątkowe za rok 2014
Jednostki organizacyjne
Rejestr zmian
Informacje nieudostępnione
Jednostki pomocnicze
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Jednostki organizacyjne 
INNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:59
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:59
Informacja o realizacji zadań w 2003r. przez Gminne Centrum Kultury w Ulanowie 24.10.2012

 GMINNE CENTRUM KULTURY W ULANOWIE

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  za 2003 rok 

 

BIBLIOTEKI

 

Na terenie Gminy i Miasta Ulanów działa 5 bibliotek :

Ulanów, Bieliny, Kurzyna, Wólka Tanewska, Glinianka.

 

1. Główne zadania realizowane w 2003 roku : 

-          działalność upowszechniania bibliotek ze szkołami

-          praca kulturalno-oświatowa z czytelnikami

-          doskonalenie pracy poprzez dokładne katalogi

-          dbanie o estetyczny wygląd lokali bibliotecznych.

 

2. Realizacja wskaźnika zakupu nowości :

Ogółem przybyło 498 vol. W tym ze środków budżetowych 394 vol.,     z innych źródeł 33 vul., z darów 57 vol., inne 14 vol.. Na zakup książek w 2003 roku wydano 4.625,57 zł.

 

3. Czytelnictwo :

    W bibliotekach ogółem zarejestrowano 1.353 czytelników.

 

4. Wypożyczenia :

    Ogółem wypożyczono 28.376 vol.

 

 

DOM KULTURY

 

Zatrudnionych 5 osób w tym : dyrektor, instruktor artystyczny i dwóch dozorców w pełnym wymiarze czasu pracy natomiast księgowa, i sprzątaczka w 1/2 wymiaru czasu pracy. Dla potrzeb bieżących pracy kół zainteresowań zatrudnionych było dwóch instruktorów w ramach umowy-zlecenia.

 

Do najważniejszych form pracy Domu Kultury należą :

Zajęcia taneczne, wokalne, teatralne, nauka gry w klasie fortepianu i gitary, działalność filmowa, kółko fotograficzne, kapela regionalna. Ponadto odbyły się imprezy okolicznościowe, spektakle teatralne, konkursy, turnieje i wystawy plastyczne.

 

zajęcia taneczne :

Bardzo szerokim zainteresowaniem cieszyły się wprowadzone w drugim półroczu zajęcia taneczne. Uczestnicy zajęć uczyli się układów choreograficznych jak i wybranych tańców standardowych. Prowadząca zajęcia dostosowywała program do potrzeb GCK oraz indywidualnych oczekiwań uczestników. Grupa taneczna występowała podczas imprez organizowanych przez GCK oraz uświetniała swoimi występami inne imprezy okolicznościowe.

 

zajęcia wokalne :

Podobnie jak w latach ubiegłych w 2003 roku działała w GCK grupa wokalna. Uczestniczki zajęć ćwiczyły nowy repertuar, brały udział  w imprezach organizowanych przez GCK jak również imprezach zewnętrznych. Przez cały czas doskonaliły swój warsztat wokalny. Szczególnym uznaniem cieszyły się występy grupy „LARGO” oraz solowe prezentacje poszczególnych uczestniczek grupy.

 

nauka gry w klasie fortepianu i gitary :

Podobnie jak w latach ubiegłych prowadzona była edukacja muzyczna. Nauka odbywała się tokiem indywidualnym. Z nauki gry korzystało 2 osoby. Podczas zajęć dzieci korzystały z pianina GCK oraz własnych instrumentów muzycznych. Opłata za zajęcia wynosiła 60.00 złotych miesięcznie.

 

kółko teatralne :

W 2003 roku działało kółko teatralne. Uczestnicy kółka brali udział  w konkursach recytatorskich na terenie GCK oraz na scenach innych ośrodków kultury. Podczas zajęć uczestnicy ćwiczyli dykcję, ekspresję werbalną pracowali metodą dramy.

 

działalność filmowa :

W związku z małym zainteresowaniem filmami kinowymi i brakiem odpowiedniego standardu kina w 2003 roku odbył się tylko jeden seans filmowy. Był to seans organizowany dla młodzieży LO w Ulanowie.

 

kółko fotograficzne :

W 2003 roku w GCK działało kółko fotograficzne. Uczestnicy kółka pracowali na własnych materiałach i sprzęcie. Aktualne wyposażenie ciemniowe do obróbki fotografii czarno-białej znajdujące się w GCK jest własnością prywatną. Działalność kółka fotograficznego była eksponowana na wystawie stałej w galerii Gminnego Centrum Kultury.

 

 

kapela regionalna :

Podobnie jak w latach ubiegłych w  2003 roku działała przy GCK kapela regionalna. Kapela ćwiczyła charakterystyczny repertuar regionalny i tradycyjne melodie flisackie. Prezentowała też kilkakrotnie swoje umiejętności na różnych imprezach okolicznościowych. Próby odbywały się raz na dwa tygodnie oraz w zależności od potrzeb.

 

imprezy odbyte w GCK

·    Jasełka w wykonaniu dzieci i młodzieży szkolnej,

·    „Krajobraz wokół mnie”- gminny konkurs plastyczny,

·    Eliminacje Gminne Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Ekologicznej,

·    Projekcja filmu dla młodzieży szkolnej pt „Pianista”

·    Eliminacje wstępne konkursu „Wygraj Sukces”,

·    Montaż słowno-muzyczny z okazji Dnia Matki w wykonaniu dzieci i młodzieży z kółek zainteresowań działających w GCK,

·    Eliminacje Gminne Konkursu „Poeci i pisarze dzieciom”

·    Współorganizacja „Ogólnopolskich Dni Flisactwa – Ulanów 2003,

·    Występ grupy teatralnej z MDK w Tarnobrzegu,

·    „Wesołe wakacje”- gry i zabawy świetlicowe,

·    Koncert w wykonaniu zespołów GCK z okazji pożegnania wakacji, 

·    V Gminny Przegląd Piosenki Dziecięcej,

·    Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów,

·    Przedstawienie teatralne dla dzieci młodszych,

·    V Powiatowy Przegląd Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej - „Partyzancka dola”,

·    „Flisacki Ulanów” – wystawa fotograficzna,

·    Montaż słowno-muzyczny z okazji flisackiego święta,

·    Mikołajkowy bal,

·    Bal Sylwestrowy.

  

udział w imprezach zewnętrznych :

·    Eliminacje finałowe Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Ekologicznej

w Tarnobrzegu,

·    „Poeci i pisarze dzieciom”- eliminacje rejonowe w Nisku,

·    „Śpiewaj razem z nami”- eliminacje rejonowe w Nisku,

·    „Wygraj sukces”- eliminacje rejonowe w Przeworsku,

·    Śpiewaj razem z nami”- Eliminacje finałowe w Przemyślu,

·    „Poeci i pisarze dzieciom”- eliminacje finałowe w Rzeszowie,

·    Dożynki Powiatowe w Zdziarach,

 

Podobnie jak w latach ubiegłych uzupełnieniem jest działalność mająca na celu wypracowanie środków finansowych dla potrzeb utrzymania i eksploatacji budynku GCK. Głównym źródłem dochodów własnych są wynajmy sali widowiskowej na wesela. Rodzajowo wypracowane dochody i koszty obrazuje tabelaryczne zestawienie, które stanowi załącznik do niniejszej części opisowej.

 

 


 

Wykonanie zadań finansowych

Gminnego Centrum Kultury w Ulanowie

 za rok 2003

 

Biblioteka

 

Paragraf

Dział – 921

Plan

2003 r.

Wykonanie

2003 r.

 

Dochody – rozdział 92116

- dotacja z budżetu

- dochody własne

130.000

-

130.000

-

 

Razem - dochody

130.000

130.000

 

§ 401

§ 402

§ 409

 

 

§ 411

§ 412

§ 421

 

 

 

 

 

§ 424

§ 426

§ 430

§ 441

§ 444

 

Wydatki

- osobowy fundusz płac

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

- honoraria

   - w tym

          - wynagr. (umowy-zlecenia)

- składki na ubezpieczenie społeczne

- składki na fundusz pracy                                            

- zakup materiałów i wyposażenia

   - w tym:

        - zakup opału

        - zakup środków czystości

        - zakup druków i katalogów,

        - zakup prasy

- zakup książek

- energia

- prowizje bankowe

- krajowe podróże służbowe

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

  socjalnych

 

84.000

6.500

  200

  200

 

16.200

2.200

5.500

 

2.100

   150

1.950

1.300

8.000

1.900

  400

  300

4.800

 

 

82.254

4.484

   100

   100

 

14.943

2.065

5.399

 

2.064

   135

1.918

1.282

4.602

1.364

  250

  300

3.630

 

                                Razem – wydatki                                130.000                                119.391

 

 

 

 

                                               Dom  Kultury

 

Paragraf

Dział – 921

Plan

2003 r.

Wykonanie

2003 r.

 

Dochody – rozdział  92109

- dotacja z budżetu

- 083 - dochody własne

   - w tym:

   - wynajem sali

   - odpłatność za naukę gry na pianinie

   - odpłatność za spektakle

   - bilety wstępu na zabawy

   - pozostałe

- 092 - odsetki

 

158.000

  40.000

 

9.000

   600

 3.000

27.400

-

    350

 

158.000

 34.475

 

  3.914

     500

  1.140

21.230

  7.691

      49

 

Razem dochody

198.350

192.524

 

§ 401

§ 402

§ 411

§ 412

§ 421

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 426

§ 427

 

 

§ 430

 

 

 

 

 

 

 

§ 441

 

§ 444

Wydatki

- osobowy fundusz płac

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

- składniki na ubezpieczenie społeczne

- składki na fundusz pracy

- zakup materiałów i wyposażenia

   - w tym:

      - zakup opału

      - zakup środków czystości

      - zakup art. biurowych i dekoracyjnych

      - zakup głośników mikrofonu,

        magnetofonu oraz innych  przed. nietrwałych

      - zakup okien

      - pozostałe

- zużycie energii elektrycznej i gazu

- usługi remontowe

   - w tym :

      - remont kuchni

- usługi pozostałe

   - w tym:

   - wynajem filmów

   - prowizje bankowe

   - usługi pocztowo-telekomunikacyjne

   - usługi komunalne

   - usługi pozostałe

   - umowy zlecenia

- krajowe podróże służbowe

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

  socjalnych   

 

82.700

  6.300

15.900

  2.150

36.000

 

  3.000

  1.000

  2.000

 

  6.000

 

 

 16.000

   8.000

12.000

12.000

 

12.000

24.900

 

   600

  900

4.100

   600

2.700

16.000

1.900

    4.500

 

 

74.835

  4.191

14.101

  1.960

34.435

 

  2.777

    986

  1.864

 

  5.463

 

 

15.597

  7.748

11.438

11.998

 

11.998

24.221

 

   570

   670

 4.001

   579

2.488

15.913

 1.851

 2.400

 

                Razem – wydatki                         198.350   181.430                                                                              

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska