http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok
Oświadczenia majątkowe za rok 2018
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia związane z zakończeniem i rozpoczęciem zatrudnienia - 2018 r.
Oświadczenia Radnych Rady Miejskiej na rozpoczęcie kadencji 2018-2023
Oświadczenia Radnych Rady Miejskiej na zakończenie kadencji 2014-2018
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
Oświadczenia majątkowe za rok 2016
Oświadczenia majątkowe za rok 2015
Oświadczenia składane na początek kadencji 2014-2018
Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe
Oświadczenia składane na koniec kadencji (2010-2014) /zatrudnienia
Oświadczenia majątkowe za rok 2014
Jednostki organizacyjne
Rejestr zmian
Informacje nieudostępnione
Jednostki pomocnicze
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Jednostki organizacyjne 
INNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:59
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:59
Informacja o realizacji zadań w 2005 roku przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ulanowie 24.10.2012

SPRAWOZDANIE

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ULANOWIE

Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2005

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ulanowie realizuje zadania zlecone gminie oraz zadania własne gminy.

Plan Ośrodka Pomocy Społecznej za 2005r. wyniósł 2.039.751,-zł.

Wykonanie za 2005r. wynosi 100%.

Dział

 

Rozdział

 

Plan

 

Wykonanie

 

852

 

85212

 

1.598.000,-

 

1.598.000,-

 

852

 

85213

 

11.551,-

 

11.551,-

 

852

 

85214

 

213.410,-

 

213.410,-

 

852

 

85219

 

143.196,-

 

143.196,-

 

852

 

85295

 

73.594,-

 

73.594,-

 

Razem

 

 

 

2.039.751,-

 

2.039.751,-

 

Na wielkość wydatków na pomoc społeczną składają się :

l/ Świadczenia rodzinne - według załączonej analizy zadań zrealizowanych w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych za 2005r. - wypłacono łączną kwotę:                                l.598.000,-zł,

a) wypłatą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami objęto 697 rodziny na kwotę: 1.240.612,-zł,

b) świadczenie pielęgnacyjne wypłacono dla 21 rodzin na kwotę:                               97.860,-zł,

c) zasiłek pielęgnacyjny wypłacono dla 162 rodzin na kwotę:                                    139.536,-zł,

d) zaliczki alimentacyjne wypłacono dla 18 rodzin na kwotę:                                      30.640,-zł,

e) składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 17 osób na kwotę:                    29.229,-zł,

f) dodatek z tytułu urodzenia dziecka dla 33 osób na kwotę:                                           16.500,-zł,

g) płace i pochodne od wynagrodzeń, zakupy materiałów, usług, delegacje na kwotę: 43.623,-zł

21 Składki zdrowotne opłacono łącznie w wysokość: 11.551,00 zł, w tym dla:

a) pobierających świadczenia rodzinne 4 osób na kwotę : 1.713,60 zł

b) korzystających z pomocy społecznej 29 osób na kwotę : 9.837,40 zł

3/ Zasiłki w rozdz. 85214 wypłacono na łączną kwotę: 213.410,00 zł w tym:                                            a) zasiłek stały wypłacono dla 39 osób na kwotę :130.000,-zł,

  b) zasiłki okresowe wypłacono dla 49 osób na kwotę : 30.000,-zł,

  c) zasiłki celowe i w naturze wypłacono dla 132 rodzin na kwotę : 53.410,-

 4/    Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdz. 85219, płace, pochodne od wynagrodzeń dla 4 osób na   kwotę: 143.196,-zł.

5/   Dożywianiem w szkołach objęto 388 dzieci na kwotę : 73.594,-zł.

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska