http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok
Oświadczenia majątkowe za rok 2018
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia związane z zakończeniem i rozpoczęciem zatrudnienia - 2018 r.
Oświadczenia Radnych Rady Miejskiej na rozpoczęcie kadencji 2018-2023
Oświadczenia Radnych Rady Miejskiej na zakończenie kadencji 2014-2018
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
Oświadczenia majątkowe za rok 2016
Oświadczenia majątkowe za rok 2015
Oświadczenia składane na początek kadencji 2014-2018
Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe
Oświadczenia składane na koniec kadencji (2010-2014) /zatrudnienia
Oświadczenia majątkowe za rok 2014
Jednostki organizacyjne
Rejestr zmian
Informacje nieudostępnione
Jednostki pomocnicze
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Jednostki pomocnicze 
INNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:59
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:59
Statut Osiedla Ulanów 24.10.2012

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XVI/108/2004

Rady Miejskiej w Ulanowie

 z dnia 29 maja 2004r.

 

STATUT OSIEDLA ULANÓW

 

Rozdział I:  Postanowienia ogólne

 

§ 1

Statut Osiedla Ulanów określa:

1)       nazwę i obszar Osiedla,

2)       organizacje i zakres działania organów Osiedla,

3)       zasady i tryb zwoływania ogólnych zebrań mieszkańców,

4)       tryb wyboru i odwołania organów Osiedla,

5)       gospodarowanie majątkiem i mieniem powierzonym Osiedlu oraz gospodarkę finansową Osiedla,

6)       nadzór nad działalnością organów Osiedla.

 

§ 2

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

1)       Gminie – należy przez to rozumieć Gminę i Miasta Ulanów

2)       Osiedlu – należy przez to rozumieć miasto Ulanów

3)       Radzie – należy przez to rozumieć Radę Osiedla w Ulanowie

4)       Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Osiedla w Ulanowie

5)       Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie

6)       Statucie – należy przez to rozumieć Statut Osiedla

 

§ 3

Granice samodzielności i samorządowych kompetencji mieszkańców Osiedla wyznaczają przepisy prawa, a w szczególności:

1)       ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,   poz. 1591 z póź. zm.),

2)       Statut Gminy i Miasta Ulanów,

3)       ustawa z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z póź. zm.),

4)       niniejszy Statut.

Rozdział II:  Nazwa i obszar Osiedla

 

§ 4

1.              Osiedle Ulanów jest jednostką pomocniczą Gminy i Miasta Ulanów.

2.         Osiedle obejmuje obszar 808 ha.

 

 

Rozdział III:  Organizacja i zakres działania organów Osiedla

 

§ 5

1.              Organami Osiedla są:

1)             Rada Osiedla

2)             Zarząd Osiedla

2.              Kadencja organów Osiedla trwa 4 lata i kończy się z dniem wyboru nowych organów.

3.              Rada Osiedla jest organem uchwałodawczym Osiedla.

4.              Rada Osiedla liczy 15 członków.

5.              Organem wykonawczym w Osiedlu jest Zarząd Osiedla.

6.              Zarząd Osiedla składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika i 1 członka.

7.              Obradom Rady Osiedla przewodniczy Przewodniczący Zarządu.

 

§ 6

1.              Do zadań Samorządu Mieszkańców Osiedla Ulanów należą:

1)             sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym nie zastrzeżone przepisami prawa  i uchwałami Rady Miejskiej na rzecz innych podmiotów,

2)             reprezentowanie interesów mieszkańców Osiedla przed władzami Gminy oraz innymi instytucjami działającymi na terenie miasta, w ramach kompetencji,

3)             dbanie o gospodarczy i społeczny rozwój Osiedla,

4)             tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu publicznym Osiedla wszystkich jego mieszkańców,

5)             kształtowanie zasad współżycia społecznego mieszkańców,

6)             inspirowanie różnych form opieki społecznej i pomocy sąsiedzkiej  dla mieszkańców będących w trudnych sytuacjach życiowych. 

2.              Organy Samorządu Mieszkańców Osiedla Ulanów zarządzają i korzystają ze składników mienia komunalnego powierzonego im przez Gminę. Odpowiadają za właściwe, zgodne z przepisami gospodarowanie środkami finansowymi uzyskanymi z tego mienia.

3.              Zarządzanie i korzystanie z mienia komunalnego dotyczy zwykłego zarządu mieniem komunalnym.

Do zwykłego zarządu nie zalicza się takich czynności jak: zbywanie, obciążanie nieruchomości, zaciąganie kredytów, pożyczek, czynienie darowizn.

 

§ 7

Zadania określone w § 6 Samorząd Mieszkańców Osiedla realizuje poprzez:

1)             podejmowanie uchwał w sprawach Osiedla,

2)             opiniowanie spraw należących do zakresu działania Osiedla,

3)             współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji społecznych, projektów uchwał Rady Miejskiej o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Osiedla,

4)             występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców Osiedla,

5)             współpracę z radnymi z terenu Osiedla i sąsiednich sołectw w zakresie organizacji spotkań z wyborcami oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Osiedla.

 

§ 8

1.              Uchwały organów Osiedla zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Dla ważności podejmowanych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy ich statutowego składu. Zwykła większość głosów oznacza, że liczba głosów „za” przewyższa liczbę głosów „przeciw” uchwale. Głosów wstrzymujących się nie bierze się pod uwagę.

2.              Uchwały podpisuje Przewodniczący obrad i ogłasza je w sposób zwyczajowo przyjęty.

3.              Obrady zebrania, posiedzenia organów Osiedla są protokołowane. Protokół sporządza Sekretarz, a w razie jego nieobecności inna osoba wskazana przez Przewodniczącego. Protokół podpisuje Przewodniczący i Sekretarz; względnie Przewodniczący i Protokolant.

4.              Protokoły, uchwały i wnioski Przewodniczący przekazuje Burmistrzowi Gminy i Miasta w terminie 7 dni od daty odbycia zebrania lub posiedzenia. Burmistrz Gminy i Miasta zapewnia ich realizacje, jeżeli nie naruszają interesów gminy i są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Burmistrz Gminy i Miasta informuje Przewodniczącego o sposobie załatwienia przekazanych spraw w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 

§ 9

Organy Osiedla obowiązane są dbać o przestrzeganie zasad samorządności, kolegialności i jawności.

§ 10

Działalność organów Osiedla winna być na bieżąco dokumentowana.

 

§ 11

Rada Osiedla może w drodze uchwały upoważnić Przewodniczącego lub innych członków Zarządu do załatwiania określonych spraw.

 

§ 12

Przewodniczący Zarządu bierze udział w sesjach Rady Miejskiej z głosem doradczym. Za uczestnictwo w sesjach może być przyznana Przewodniczącemu Zarządu dieta  na zasadach określonych odrębną uchwałą Rady Miejskiej.

 

§ 13

Do realizacji wspólnych przedsięwzięć organy Osiedla nawiązują współpracę z organami innych jednostek pomocniczych Gminy, zawierając stosowne porozumienia lub podejmując wspólne uchwały.

 

 

Rozdział IV:  Zasady i tryb zwoływania ogólnych zebrań mieszkańców Osiedla i posiedzeń organów Osiedla

 

§ 14

1.   Mieszkańcy Osiedla podejmują rozstrzygnięcia poprzez ogólne zebranie mieszkańców      

      lub za pośrednictwem organów Osiedla.

2.         Do zadań ogólnego zebrania mieszkańców Osiedla należy:

1)             wybór i odwoływanie Rady Osiedla,

2)             przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności Organów Osiedla,

3)             określanie kierunków działania organów Osiedla.

3.   Ogólne zebranie mieszkańców podejmuje decyzje w formie uchwał, opinii i wniosków.

4.   Decyzje ogólnego zebrania mieszkańców zapadają zwykłą większością głosów.

 

  § 15

Prawo do udziału w ogólnym zebraniu mieszkańców Osiedla mają wszyscy mieszkańcy miasta posiadający czynne prawo wyborcze.

 

  § 16

Ogólne zebranie mieszkańców Osiedla zwołuje się:

1)             z inicjatywy Zarządu Osiedla,

2)             na pisemny wniosek 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w głosowaniu,

3)             na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza,

4)              na wniosek co najmniej 1/2  składu osobowego Rady Osiedla.

 

  § 17

1.              Ogólne zebranie mieszkańców odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak  niż raz do roku.

2.              Termin i miejsce ogólnego zebrania mieszkańców podaje się do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

3.              Ogólne zebranie mieszkańców Osiedla zwoływane na wniosek mieszkańców, Rady Miejskiej lub Burmistrza powinno odbyć się nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

  § 18

1.              Ogólne zebranie mieszkańców Osiedla jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami statutu oraz bierze w nim udział co najmniej 1/10 mieszkańców miasta uprawnionych do głosowania.

2.              W przypadku braku quorum określonego w ust. 1 ogólne zebranie mieszkańców odbywa się po upływie pół godziny od wyznaczonego pierwszego terminu i jest ono ważne bez względu na liczbę uczestników zebrania.

3.              Ogólne zebranie mieszkańców otwiera i prowadzi Przewodniczący Zarządu Osiedla.  Na jego wniosek lub z własnej inicjatywy zebranie to może wyznaczyć inną osobę na przewodniczącego zebrania.

4.              Porządek zebrania ustala ogólne zebranie mieszkańców na podstawie projektu przedstawionego przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na ogólnym zebraniu mieszkańców powinny być należycie przygotowane.

§ 19

1. Posiedzenie Rady Osiedla zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:

1)         Burmistrza,

2)         Przewodniczącego Zarządu,

3)         co najmniej 5 członków Rady Osiedla,

4)         Rady Miejskiej

2.        Posiedzenie Zarządu zwoływane jest przez:

1)         Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego,

2)         Burmistrza.

 

Rozdział V: Tryb wyboru i odwołania organów osiedla

 

  § 20

Pierwsze po wyborach Rady Miejskiej ogólne zebranie mieszkańców Osiedla, na którym ma być dokonany wybór Rady i spośród jej członków wybór Zarządu, zwane dalej zebraniem wyborczym zwołuje Burmistrz określając jednocześnie miejsce, dzień i godzinę zebrania. Informacja o w/w zebraniu powinna być ogłoszona poprzez rozplakatowanie co najmniej na 7 dni przed dniem wyborów.   

 

§ 21

1.              Wybory organów Osiedla lub wybory poszczególnych członków w/w organów przeprowadza Komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania w głosowaniu jawnym.

2.              Członkiem Komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca do wybieranych organów.

3.              Do zadań Komisji skrutacyjnej należy:

1)       przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

2)       przygotowanie kart do głosowania,

3)       przeprowadzenie głosowania,

4)       ustalenie wyników głosowania,

5)       ogłoszenie wyników głosowania i sporządzenie protokołu o wynikach wyboru.

 

A. Wybór Rady Osiedla

§ 22

1.              Prawo zgłaszania kandydatów na członków Rady Osiedla mają uprawnieni mieszkańcy Osiedla obecni na zebraniu wyborczym.

2.              Wybory Rady odbywają się w głosowaniu tajnym.

 

§ 23

1.              Karty do głosowania opatrzone pieczęcią Burmistrza zawierają umieszczone w porządku alfabetycznym nazwiska zgłoszonych kandydatów.

2.              Za nieważny uważa się głos jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „x” przy większej  liczbie kandydatów niż miejsc do obsadzenia lub nie postawiono znaku „x” przy żadnym kandydacie.

3.              Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

4.              W przypadku równej ilości głosów otrzymanych przez kandydatów przeprowadza się pomiędzy tymi kandydatami drugie głosowanie tajne.

 

B.  Wybór Przewodniczącego Zarządu Osiedla

§ 24

1.              Przewodniczącego Zarządu wybiera Rada Osiedla w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 ustawowego składu Rady spośród swoich członków.

2.              Karta do głosowania opatrzona pieczęcią Burmistrza zawiera umieszczone w porządku alfabetycznym nazwiska kandydujących członków Rady.

3.              Za nieważny uważa się głos jeżeli na karcie do głosowania postawiono więcej  niż jeden znak „x” lub nie postawiono żadnego.

4.              Za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.

5.              W przypadku równej ilości głosów otrzymanych przez kandydatów przeprowadza się pomiędzy tymi osobami drugie głosowanie tajne.

 

C.  Wybór pozostałych członków Zarządu Osiedla

§ 25

1.              Pozostałych członków Zarządu wybiera Rada spośród swoich członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

2.              Karta do głosowania opatrzona pieczęcią Burmistrza zawiera umieszczone w porządku alfabetycznym nazwiska kandydujących członków Rady.

3.              Za nieważny uważa się głos jeżeli na karcie do głosowania postawiono więcej znaków „x” niż miejsc do obsadzenia lub nie postawiono żadnego.

4.              Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

5.              W przypadku równej ilości głosów otrzymanych przez kandydatów przeprowadza się pomiędzy tymi kandydatami drugie głosowanie tajne.

6.              Zarząd wybiera Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika spośród członków Zarządu w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

 

D. Odwołanie Organów Osiedla, wygaśnięcie mandatów, wybory uzupełniające.

§ 26

1.         Rada Osiedla może odwołać przed upływem kadencji Zarząd Osiedla lub poszczególnych jego członków z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/10 mieszkańców Osiedla uprawnionych do udziału w głosowaniu.

2.         Przyczyną odwołania może być w szczególności: nie wykonywanie obowiązków, nie przestrzeganie postanowień Statutu, naruszenie przepisów o gospodarce finansowej, przejawy niegospodarności, działania mogące narazić Osiedle na szkodę lub popełnienie nie etycznego czynu dyskwalifikującego daną osobę w opinii mieszkańców Osiedla.

3.         Odwołanie Przewodniczącego Zarządu Osiedla, pozostałych członków Zarządu następuje w tym samym trybie co ich wybór. Przed odwołaniem należy umożliwić zainteresowanym złożenie wyjaśnień.

 

§ 27

W razie odwołania lub wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Rada Osiedla przeprowadza wybory uzupełniające.

§ 28

1.              Rada Osiedla może zostać odwołana przed upływem kadencji jeżeli nie wykonuje swych obowiązków i narusza postanowienia Statutu.

2.              Powołanie nowej Rady powinno nastąpić w terminie 30 dni od odwołania  poprzedniej Rady.

§ 29

Odwołanie Rady Osiedla oznacza także odwołanie Zarządu Osiedla.

 

 

§ 30

1.              Wygaśnięcie mandatu członka Rady następuje wskutek:

1)       śmierci,

2)       zrzeczenia się mandatu,

3)       utraty prawa wybieralności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

2..             Wygaśnięcie mandatu stwierdza Rada uchwałą.

 

§ 31

W przypadku zmniejszenia się statutowego składu Rady Osiedla w wolne miejsca wchodzą kolejno te osoby, które w wyborach do Rady Osiedla uzyskały największą ilość głosów.

§ 32

W przypadku ustąpienia całej rady Osiedla w czasie trwania kadencji wybory zarządza i przeprowadza Burmistrz według zasad ustalonych w § 19 - § 22 niniejszego Statutu.

 

Rozdział VI:  Gospodarka majątkiem i mieniem powierzonym Osiedlu oraz gospodarka finansowa Osiedla.

 

 

§ 33

1.              Rada Osiedla zarządza i administruje składnikami mienia powierzonymi do korzystania.

W zakres powyższego wchodzi w szczególności prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej zgodnie z zaleceniami Starosty Niżańskiego sprawującego nadzór nad lasami komunalnymi.

Rada Osiedla w porozumieniu z Burmistrzem:

1)       powierza sprawowanie funkcji Gajowego kompetentnej osobie, która nie musi być członkiem Samorządu Mieszkańców Osiedla.

2)       ustala dla Gajowego, Skarbnika Osiedla i innych osób wykonujących prace związane z gospodarka leśną stosowne wynagrodzenie.

Stroną umów z w/w osobami będzie Burmistrz.

W powyższych sprawach Rada Osiedla podejmuje uchwały, które wykonuje Zarząd

2.              Przekazanie dla Osiedla składników mienia komunalnego do korzystania może nastąpić na wniosek Osiedla.

3.              Tryb przekazania mienia dla Osiedla określa uchwała Rady Miejskiej.

 

 

§ 34

Bezpośredni bieżący nadzór nad wykonywaniem przez organy Osiedla zadań w związku z korzystaniem przez nie z mienia komunalnego sprawuje Burmistrz.

 

§ 35

1.              Osiedle nie tworzy własnego budżetu.

2.              Gospodarka finansowa Osiedla prowadzona jest w ramach budżetu gminy  na podstawie rocznego planu finansowo-rzeczowego uchwalonego przez Burmistrza Gminy i Miasta z uwzględnieniem propozycji złożonych przez Radę Osiedla.

3.              Rada Osiedla może wystąpić z wnioskiem do Burmistrza Gminy i Miasta o zmianę planu finansowo-rzeczowego Osiedla.

4.             Zarząd ma prawo i obowiązek zgłaszania do 15 października każdego roku Skarbnikowi Gminy i Miasta wniosków do opracowywanego projektu budżetu.

 

§ 36

Środki finansowe Osiedla stanowią:

3)       dochody pochodzące ze sprzedaży drewna pozyskanego z użytków leśnych zarządzanych przez Radę Osiedla,

4)       środki uzyskane z gospodarki mieniem komunalnym, w tym przychody z najmu i dzierżawy ruchomości i nieruchomości,

5)       dochody uzyskane z organizowanych z własnej inicjatywy przedsięwzięć,

6)      środki pochodzące z darowizn, spadków i zapisów oraz innych świadczeń  na rzecz Osiedla.

 

§ 37

Posiadane przez Samorząd Mieszkańców Osiedla środki finansowe mogą być przeznaczone na :

1)       finansowanie statutowej działalności Osiedla,

2)       dofinansowanie inicjatyw społecznych w mieście,

3)       cele określone uchwałami Samorządu Mieszkańców zgodne z planem finansowo-rzeczowym,

4)       inwestycje i bieżące utrzymanie mienia przekazanego Osiedlu przez Gminę.

 

Rozdział VII: Nadzór nad działalnością organów Osiedla

 

§ 38

Nadzór nad działalnością organów Osiedla sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności  z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

 

§ 39

1.              Organami nadzoru nad działalnością Osiedla są: Rada Miejska, Komisje stałe Rady Miejskiej i Burmistrz Gminy i Miasta.

2.              Działalność finansowa Osiedla podlega nadzorowi i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej i Skarbnika Gminy i Miasta.

 

§ 40

1.              Organy nadzoru mają prawa żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania Osiedla, dokonywania wizytacji oraz uczestniczenia w ogólnych zebraniach mieszkańców i posiedzeniach organów.

2.              Do wykonywania czynności, o jakich mowa w ust. 1 organy nadzoru mogą delegować swych przedstawicieli.

 

Rozdział VIII: Postanowienia końcowe

 

 

§ 41

1.              Wszystkie przysługujące dotychczas mieszkańcom Osiedla prawa użytkowania lub inne prawa rzeczowe i majątkowe na mieniu gminnym pozostają nienaruszone.

2.              Rada Miejska nie może uszczuplić dotychczasowych praw Osiedla do korzystania  z mienie gminnego i rozporządzania dochodami z tego źródła. 

 

§ 42

Zarząd Osiedla dokonuje protokolarnego przejęcia od poprzednich struktur samorządu lokalnego odpowiedniej dokumentacji i ewidencyjnych składników majątkowych.

 

§ 43

1.              Statut Osiedla uchwala Rada Miejska w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

2.              Zmian Statutu dokonuje Rada Miejska w sposób określony w ust. 1.

 

§ 44

W sprawach nieuregulowanych w Statucie Osiedla mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, postanowienia Statutu Gminy i Miasta Ulanów oraz inne uchwały i zarządzenia organów Gminy.

 

 

 

UCHWAŁA  Nr XXI/134/2008

Rady Miejskiej w Ulanowie

z dnia 25 listopada 2008r.

w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XVI/108/2004 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 29 maja 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Ulanów.

 

= = = = = = = =

 

        Na podstawie art. 35 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./, Rada Miejska w Ulanowie

 

u c h w a l a ,  co następuje:

 

§ 1

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XVI/108/2004 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 29 maja 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Ulanów wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

    „Zarząd Osiedla składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego,

      Sekretarza i 2 członków”.

2) § 25 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

    „Zarząd wybiera Wiceprzewodniczącego, Sekretarza spośród członków

      Zarządu w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów”.

3) § 33 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    „Rada Osiedla w porozumieniu z Burmistrzem ustala dla Gajowego i innych

      osób wykonujących prace związane z gospodarką leśną stosowne

      wynagrodzenie”.

 

§ 2

Pozostałe postanowienia załącznika do Uchwały Nr XVI/108/2004 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 29 maja 2004r. nie ulegają zmianie.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Ulanowie.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska