http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok
Oświadczenia majątkowe za rok 2018
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia związane z zakończeniem i rozpoczęciem zatrudnienia - 2018 r.
Oświadczenia Radnych Rady Miejskiej na rozpoczęcie kadencji 2018-2023
Oświadczenia Radnych Rady Miejskiej na zakończenie kadencji 2014-2018
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
Oświadczenia majątkowe za rok 2016
Oświadczenia majątkowe za rok 2015
Oświadczenia składane na początek kadencji 2014-2018
Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe
Oświadczenia składane na koniec kadencji (2010-2014) /zatrudnienia
Oświadczenia majątkowe za rok 2014
Jednostki organizacyjne
Rejestr zmian
Informacje nieudostępnione
Jednostki pomocnicze
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Jednostki pomocnicze 
INNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:59
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:59
Statut Sołectwa - Wólka Bielińska 24.10.2012

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XVI/109/2004

Rady Miejskiej w Ulanowie

z dnia 29 maja 2004r.

 

 

STATUT SOŁECTWA – WÓLKA BIELIŃSKA

 

 

Rozdział I:  Postanowienia ogólne

§ 1

Statut sołectwa określa:

1)       nazwę i obszar sołectwa,

2)       organizacje i zakres działania organów sołectwa,

3)       gospodarkę majątkiem i mieniem powierzonym sołectwu oraz gospodarkę finansową sołectwa,

4)       tryb wyboru i odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej;

5)       nadzór nad działalnością sołectwa.

 

§ 2

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o :

1)       Gminie – należy przez to rozumieć Gminę i Miasto Ulanów,

2)       Sołectwie – należy przez to rozumieć  sołectwo Wólka Bielińska,

3)       Sołtysie – należy przez to rozumieć Sołtysa wsi Wólka Bielińska,

4)       Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie,

5)       Statucie -  należy przez to rozumieć Statut sołectwa Wólka Bielińska .

 

§ 3

Granice samodzielności i samorządowych kompetencji mieszkańców sołectwa wyznaczają przepisy prawa, a w szczególności:

1) ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z p.zm./,

2)  Statut Gminy i Miasta Ulanów,

3) ustawa z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych / Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z póź. zm./,

4)  niniejszy Statut .

 

Rozdział II: Nazwa i obszar sołectwa.

§ 4

1.              Sołectwo Wólka Bielińska  jest jednostką pomocniczą Gminy i Miasta Ulanów.        

2.              Sołectwo  Wólka Bielińska  obejmuje obszar 155 ha.

 

Rozdział III:  Organizacja i zakres działania organów Sołectwa.

 

§ 5

Organami sołectwa są:

1)       zebranie wiejskie,

2)       sołtys.

 

§ 6

Organy sołectwa obowiązane są dbać o przestrzeganie zasad samorządności, kolegialności i jawności.

 

§ 7

Działalność organów sołectwa winna być na bieżąco dokumentowana.

 

Zebranie wiejskie.

§ 8

1.      Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie.

2.         Sołtys jest organem wykonawczym, a jego działalność wspomagana jest przez Radę Sołecką.

 

§ 9

1.         Do zadań Samorządu Mieszkańców Wsi Wólka Bielińska należą:

1)       sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym nie zastrzeżone przepisami prawa i uchwałami Rady Miejskiej na rzecz innych podmiotów,

2)       reprezentowanie interesów mieszkańców sołectwa przed władzami Gminy oraz innymi instytucjami działającymi na terenie sołectwa w ramach kompetencji,

3)       dbanie o gospodarczy i społeczny rozwój sołectwa

4)       tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu publicznym sołectwa wszystkich jego mieszkańców,

5)       kształtowanie zasad współżycia społecznego mieszkańców,

6)       inspirowanie różnych form opieki społecznej i pomocy sąsiedzkiej dla mieszkańców będących w trudnych sytuacjach życiowych.

2.              Organy Samorządu Mieszkańców Wsi Wólka Bielińska zarządzają i korzystają ze składników mienia komunalnego powierzonego im przez Gminę.

3.              Zarządzanie i korzystanie z mienia komunalnego dotyczy zwykłego zarządu mieniem komunalnym.

Do zwykłego zarządu nie zalicza się takich czynności jak: zbywanie, obciążanie nieruchomości, zaciąganie kredytów, pożyczek, czynienie darowizn.

 

§ 10

Zadania określone w § 7 Samorząd Mieszkańców Wsi realizuje poprzez:

1)       podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa,

2)       opiniowanie spraw należących do zakresu działania sołectwa,

3)       współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji społecznych, projektów uchwał Rady Miejskiej o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa,

4)       występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej  o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa,

5)       współpracę z radnymi z terenu sołectwa lub sąsiedniego sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa,

6)       ustalenie zadań dla Sołtysa i Rady Sołeckiej do realizacji między zebraniami wiejskimi.

 

§ 11

Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należy:

1)       wybór i odwołanie Sołtysa,

2)       wybór i odwołanie Rady Sołeckiej,

3)       uchwalanie planu wydatków środków sołectwa ujętych w budżecie gminy,

4)       przyjmowanie sprawozdań finansowych składanych przez Sołtysa,

5)       opiniowanie o prawach własności, użytkowania lub w innych sprawach rzeczowych i majątkowych dotyczących mienia gminnego znajdującego się na terenie sołectwa,

6)       opiniowanie celowości utworzenia, poszerzenia lub likwidacji sołectwa.

 

§ 12

Do realizacji wspólnych przedsięwzięć organy sołectwa nawiązują współpracę z organami innych jednostek pomocniczych gminy, zawierając stosowne porozumienia lub podejmując wspólne uchwały.

 

§ 13

Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze.

 

§ 14

Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys:

1)       z własnej inicjatywy,

2)       na wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim,

3)       na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza.

 

§ 15

1.              Zebranie wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy do roku.

2.              Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje się do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

3.              Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców, Rady Miejskiej lub Burmistrza powinno odbyć się  nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

 

§ 16

1.              Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami Statutu oraz bierze w nim udział co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

2.              W przypadku braku quorum określonego w ust.1 zebranie wiejskie odbywa się po upływie pół godziny od wyznaczonego pierwszego terminu i jest ono ważne bez względu  na liczbę uczestników zebrania.

3.              Zebranie wiejskie otwiera i prowadzi Sołtys. Na jego wniosek lub z własnej inicjatywy zebranie wiejskie może wyznaczyć inną osobę  na przewodniczącego zebrania.

4.              Porządek zebrania ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu przedstawionego przez Sołtysa. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu wiejskim powinny być należycie przygotowane.

5.              Projekt porządku obrad powinien być skonsultowany z Radą Sołecką.

 

§ 17

1.              Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Zwykła większość głosów oznacza, że liczba głosów „za” przewyższa liczbę głosów „przeciw” uchwale. Głosów wstrzymujących się nie bierze się pod uwagę.

2.              Uchwały podpisuje Przewodniczący obrad i ogłasza je w sposób zwyczajowo przyjęty.

3.              Obrady zebrania są protokołowane. Protokół podpisuje Sołtys.

4.              Protokoły, uchwały i wnioski Sołtys przekazuje Burmistrzowi Gminy i Miasta w terminie 7 dni od daty odbycia zebrania. Burmistrz Gminy i Miasta zapewnia ich realizację, jeżeli nie naruszają interesów gminy i są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Burmistrz Gminy i Miasta informuje Sołtysa o sposobie załatwienia przekazanych spraw w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.

 

Sołtys i Rada Sołecka

§ 18

1.              Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.

2.              Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru nowego Sołtysa i nowej Rady Sołeckiej.

3.              Działalność Sołtysa i Rady Sołeckiej ma charakter społeczny.

4.              Sołtys i Rada Sołecka mogą być odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia statutu lub dopuszczają się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska. Odwołanie może nastąpić  po uprzednim umożliwieniu zainteresowanym złożenia wyjaśnień.

 

 

§ 19

1.              Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności:

1)       reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,

2)       zwoływanie zebrań wiejskich i przewodniczenie ich obradom,

3)       zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,

4)       wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego, organizowanie pracy Rady Sołeckiej,

5)       organizowanie pracy mieszkańców przy realizacji wspólnych zadań na rzecz sołectwa,

6)       uczestniczenie w naradach i szkoleniach Sołtysów organizowanych przez Burmistrza Gminy i Miasta,

7)       potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców sołectwa w urzędach i instytucjach wymagają przepisy prawa,

8)       prowadzenie dokumentacji sołectwa zawierającej:

-   statut sołectwa,

-   uchwały zebrania wiejskiego,

-    protokoły z zebrań wiejskich i posiedzeń Rady Sołeckiej,

-   sprawozdania z realizacji swoich zadań,

9)       sygnalizowanie na bieżąco Burmistrzowi Gminy i Miasta o istotnych  problemach sołectwa,

10)       inkaso podatków stanowiących dochód gminy na podstawie odrębnej uchwały Rady Miejskiej.

2.              Na zebraniach wiejskich Sołtys przedkłada przynajmniej raz w roku informację o swojej działalności.

3.              Sołtys bierze udział w sesjach Rady Miejskiej z głosem doradczym. Za uczestnictwo w sesjach może być przyznana Sołtysowi dieta na zasadach określonych odrębną uchwałą Rady Miejskiej.

4.              Sołtys odpowiada za swoją działalność przed zebraniem wiejskim.

 

§ 20

1.              Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współdziała z Radą Sołecką.

2.              Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie Sołtysa. Rada Sołecka ma charakter doradczy i opiniodawczy.

3.              Rada Sołecka składa się z 4 osób wybranych przez zebranie wiejskie.

4.              Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarą potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzeniom przewodniczy Sołtys.

 

§ 21

1.              Do zadań Rady Sołeckiej należy w szczególności:

1)       inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców,

2)       podejmowanie inicjatyw dotyczących przeznaczenia i podziału środków

      finansowych sołectwa,

3)       organizowanie wykonywania uchwał zebrania wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji,

4)       przygotowanie opinii w sprawach zleconych przez zebranie wiejskie,

5)       zbieranie wniosków mieszkańców w sprawach sołectwa.

2.              Na zebraniach wiejskich Sołtys składa informację o działalności Rady Sołeckiej.

 

Tryb wyboru i odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej.

 

§ 22

1.              Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej na nową kadencję zarządza Rada Miejska  w drodze uchwały. Burmistrz Gminy i Miasta zwołuje w tym celu zebranie wiejskie określając jego termin i miejsce.

2.              Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

 

§ 23

1.              Wybory lub odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób wybrana spośród uprawnionych członków zebrania wiejskiego w głosowaniu jawnym. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca do wybieranych organów.

2.              Do zadań komisji należy:

1)       przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

2)       przygotowanie kart do głosowania,

3)       przeprowadzenie głosowania,

4)       ustalenie wyników głosowania,

5)       ogłoszenie wyników głosowania i sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.

3.              Karty do głosowania opatrzone pieczęcią Burmistrza Gminy i Miasta lub pieczęcią Sołtysa w przypadku wyborów członków Rady Sołeckiej w czasie trwania kadencji zawierają umieszczone w porządku alfabetycznym nazwiska zgłoszonych kandydatów.

4.              Nieważne są karty inne niż urzędowe lub nie opatrzone odpowiednią pieczęcią.

5.              Za nieważny uważa się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „x” przy większej liczbie kandydatów niż miejsc do obsadzenia lub nie postawiono znaku  „x” przy  żadnym kandydacie.

 

§ 24

1.              Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.

2.              W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.

 

§ 25

1.              Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

2.              W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez kandydatów przeprowadza się pomiędzy tymi kandydatami drugie głosowanie. Za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał większą liczbę głosów.

 

§ 26

Wyboru i odwołania Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się  w głosowaniu tajnym.

 

 

§ 27

1.              Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez to zebranie odwołani przed upływem kadencji.

2.              Uzasadniony wniosek o odwołanie, złożony przez co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa uprawnionych do udziału w głosowaniu, powinien być poddany pod głosowanie na zebraniu zwołanym w terminie jednego miesiąca.

3.              Przyczyną odwołania może być w szczególności: nie wykonywanie obowiązków nie przestrzeganie postanowień statutu, naruszenie przepisów o gospodarce finansowej, przejawy niegospodarności, działania mogące narazić sołectwo na szkodę lub popełnienie nie etycznego czynu dyskwalifikującego daną osobę w opinii mieszkańców sołectwa.

4.              Odwołanie może nastąpić po uprzednim umożliwieniu zainteresowanym złożenia wyjaśnień.

 

§ 28

1.              Wygaśnięcie mandatu Sołtysa i członka Rady następuje wskutek:

1)       śmierci,

2)       zrzeczenia się mandatu,

3)       utraty prawa wybieralności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików

województw.

2..             Wygaśnięcie mandatu stwierdza Rada uchwałą.

 

§ 29

1.              W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa przed upływem kadencji wybory nowego Sołtysa zarządza Rada Miejska w drodze uchwały. Burmistrz Gminy i Miasta     w tym celu wydaje stosowne zarządzenie określając w nim termin i miejsce zebrania.

2.              Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady w czasie trwania kadencji  przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane przez Sołtysa.

 

Rozdział IV: Gospodarka majątkiem i mieniem powierzonym sołectwu oraz gospodarka finansowa sołectwa.

 

§ 30

1.              Sołectwo zarządza i administruje składnikami mienia powierzonymi do korzystania. Uchwały w tym zakresie wykonuje Sołtys.

2.              Przekazanie sołectwu składników mienia komunalnego do korzystania może nastąpić na wniosek sołectwa.

3.              Tryb przekazania mienia dla sołectwa określa uchwała Rady Miejskiej.

 

§ 31

Bezpośredni bieżący nadzór nad wykonywaniem przez organy sołectwa zadań w związku z korzystaniem przez nie z mienia komunalnego sprawuje Burmistrz.

 

§ 32

1.              Sołectwo nie tworzy własnego budżetu.

2.              Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu gminy  na podstawie rocznego planu finansowo – rzeczowego uchwalonego przez Burmistrza Gminy i Miasta z uwzględnieniem propozycji złożonych przez zebranie wiejskie.

3.              Zebranie wiejskie może upoważnić Radę Sołecką do występowania do Burmistrza Gminy i Miasta z wnioskiem o zmianę planu finansowo – rzeczowego sołectwa.

4.              Sołtys ma prawo i obowiązek zgłaszania do 15 października każdego roku Skarbnikowi Gminy i Miasta wniosków do opracowywanego projektu budżetu.

 

§ 33

Środki finansowe sołectwa stanowią:

1)       środki uzyskane z gospodarki mieniem komunalnym, w tym przychody z najmu i dzierżawy ruchomości i nieruchomości,

2)       dochody uzyskane z organizowanych z własnej inicjatywy przedsięwzięć,

3)       środki pochodzące z darowizn, spadków i zapisów oraz innych świadczeń na rzecz sołectwa.

 

§ 34

Posiadane przez sołectwo środki finansowe mogą być przeznaczone na:

1)       finansowanie statutowej działalności sołectwa,

2)       dofinansowanie inicjatyw społecznych w sołectwie,

3)       cele określone uchwałami zebrania wiejskiego zgodnie z planem finansowo – rzeczowym,

4)       inwestycje i bieżące utrzymanie mienia przekazanego sołectwu przez Gminę.

 

Rozdział V:  Nadzór nad działalnością sołectwa

§ 35

Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

 

§ 36

1.              Organami nadzoru nad działalnością sołectwa są: Rada Miejska, Komisje stałe Rady Miejskiej i Burmistrz Gminy i Miasta.

2.              Działalność finansowa sołectwa podlega nadzorowi i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej i Skarbnika Gminy i Miasta.

 

§ 37

1.              Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania sołectwa, dokonywania wizytacji oraz uczestniczenia w zebraniach wiejskich i posiedzeniach Rady Sołeckiej.

2.              Do wykonywania czynności, o jakich mowa w ust.1 organy nadzoru mogą delegować swych przedstawicieli.

 

Rozdział VI:   Postanowienia końcowe.

 

§ 38

1.              Wszystkie przysługujące dotychczas mieszkańcom sołectwa przed dniem wejścia w życie Statutu sołectwa prawa własności, użytkowania lub inne prawa rzeczowe i majątkowe na mieniu gminnym pozostają nienaruszone.

2.              Rada Miejska nie może uszczuplić dotychczasowych praw sołectwa do korzystania  z mienia gminnego i rozporządzania dochodami z tego źródła.

 

§ 39

Sołtys dokonuje protokolarnego przejęcia od poprzednich struktur samorządu lokalnego odpowiedniej dokumentacji i ewidencyjnych składników majątkowych.

 

§ 40

1.              Statut sołectwa uchwala Rada Miejska w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

2.              Zmian Statutu dokonuje Rada Miejska w sposób określony w ust.1.

 

§ 41

W sprawach nie uregulowanych w Statucie Sołectwa mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, postanowienia Statutu Gminy i Miasta Ulanów oraz inne uchwały i zarządzenia organów Gminy.  

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska