http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Ochrona danych osobowych 
 
data publikacji:  14-02-2020 | 10:30
data ostatniej modyfikacji:  14-02-2020 | 10:30
ostatnio modyfikowal: Stanislaw Garbacz
Klauzula informacyjna dotycząca nagań sesji Rady Miejskiej

Klauzula informacyjna 
dotycząca przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w obradach Rady Miejskiej w Ulanowie w celu realizacji obowiązku transmitowania i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujmy, iż:

1.      Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina i Miasto Ulanów reprezentowana przez Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów, ul. Rynek 5, 37-410 Ulanów. Dane kontaktowe: tel. 15 876 30 41.

 

2.      Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych Pana Andrzeja Kołodzieja, z którym możecie Państwo kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iod.akolodziej@gmail.com lub  telefonicznie nr 509410919.

 

3.      Państwa dane osobowe w postaci wizerunku oraz głosu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, których przetwarzanie odbywa się  w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 20 ust. 1b ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 6 ust. 1 lit.c) Rozporządzenia 2016/679 RODO.

 

4.      Nagrania są udostępniane na stronie internetowej: http://bip.ulanow.iap.pl/

 

5.      Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmioty, które zawarły umowę powierzenia przetwarzania danych oraz każde inne osoby, gdyż nagranie stanowi informację publiczną i są udostępniane pod w/w adresami internetowymi.

 

6.      Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego, a wskazany przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej i Rozporządzenia  Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 

7.      Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia 2016/679. 

 

8.      Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 

9.      Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w celu profilowania.

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska