http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI 
 
data publikacji:  09-12-2020 | 14:56
data ostatniej modyfikacji:  09-12-2020 | 14:56
Publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż gruntów stanowiących własność Gminy Ulanów 09.12.2020

 

 

 

 

GG.6840. 2. 2020                                                                         Ulanów, dnia 7.12.2020r.

 

Ogłoszenie o przetargu

 

Burmistrz Gminy i Miasta w Ulanowie ogłasza  publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż gruntów stanowiących własność  Gminy Ulanów.

 

Działki gruntowe stanowiące własność Gminy Ulanów przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu położone w miejscowości Bieliny.

 

1. Działka niezabudowana o nr ew. 1188/6 o pow. 1 254 m² położona w Bielinach w sąsiedztwie działek zabudowanych zabudową siedliskową. Dojazd do działki drogą gruntową od ul. Podleśnej. Grunt zakrzaczony i zadrzewiony samosiejkami drzew liściastych w części z wartością rynkową. Powierzchnia nadaje się do nabycia pod zabudowę lub dla poprawienia warunków zagospodarowania działki sąsiedniej. Kształt regularny. Możliwość podłączenia mediów.

Teren działki nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Ulanów działka znajduje się na terenach osadnictwa wiejskiego ( przewaga zabudowy zagrodowej) istniejącej i projektowanej. Aktualnie działka stanowi pastwisko (Ps V).

Działka objęta jest Księga Wieczystą nr TB1N/00062289/7 założoną w Sądzie Rejonowym   w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Działka wolna jest od obciążeń.

Wartość nieruchomości wynosi 14 760 zł.

 

2. Działka niezabudowana o nr ew. 1116/25 pow. 6 268 m² położona w Bielinach przy ul. Płończyska w pobliżu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Dla w/w działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Działka porośnięta jest roślinnością trawiastą. Działka duża o kształcie nieregularnym zbliżonym do trójkąta. Grunt płaski, suchy. Dojazd drogą asfaltową. Teren działki nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta

 

 

Ulanów działka znajduje się na terenach określonych jako użytki zielone.

Działka objęta jest Księgą  Wieczystą nr TB1N/00096347/9 założoną w Sądzie Rejonowym   w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Działka wolna jest od obciążeń.  Możliwość podłączenia wszystkich mediów, które są w pobliżu.

Wartość nieruchomości wynosi 72 145 zł .

Do ceny osiągniętej w przetargu  zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

3. Działka niezabudowana o nr ew. 1319/5 o powierzchni 1 603 m² położona jest w Bielinach przy ul. Parkowej w pobliżu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Otoczenie stanowią grunty zabudowane i użytki rolne. Dojazd do działki zapewnia droga asfaltowa. Działka ma kształt regularny zbliżony do prostokąta. Teren płaski, pokryty roślinnością trawiastą. Działka ze względu na odpowiednią powierzchnię nadaje się na racjonalne zagospodarowanie. Działka objęta KW nr TB1N/00053682/6  założoną w Sądzie Rejonowym w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Możliwość podłączenia do: sieci elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej.     

Działka wolna jest od obciążeń.

Wartość działki wynosi 17 630 zł.

Do ceny osiągniętej w przetargu  zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 11.01.2021r. w sali narad Urzędu Gminy i Miasta

w Ulanowie ul. Rynek 5, 37-410 Ulanów:

Przetarg na sprzedaż działek :

                 na działkę o nr ew. 1188/6 odbędzie się o godzinie 9:00

                na działkę o nr ew. 1116/25 odbędzie się o godzinie 9:30

                na działkę o nr ew. 1319/5 odbędzie się o godzinie 10:00   

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie  wadium w wysokości :

                2 900 zł  na działkę o nr ew. 1188/6              

                 14 400 zł na działkę o nr ew. 1116/25

                3 500 zł na działkę o nr ew. 1319/5

Wadium należy wpłacić na  rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie nr 80 9430 1032 4000 0303 2000 0002 w Nadsańskim Banku Spółdzielczym Stalowa Wola Oddział Ulanów najpóźniej do dnia 5.01.2021r.

 

 

W przypadku, gdy osoba, która wygrała przetarg  na sprzedaż działek uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego wadium przepada na rzecz Gminy Ulanów. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabytej działki, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

Wszystkie opłaty związane z zakupem działki ponosi nabywca.

Uczestnik przetargu powinien posiadać dowód osobisty i dowód wpłaty wadium. Osoba    reprezentująca   w   przetargu   inną   osobę   powinna   posiadać   pisemne

pełnomocnictwo do reprezentowania.

     Bliższych informacji udziela pracownik d/s gospodarki nieruchomościami pokój nr 5, tel. (15) 8763041 wew. 17  w godzinach pracy Urzędu.

Burmistrz może odwołać przetarg z ważnych powodów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska