http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI 
 
data publikacji:  30-12-2020 | 11:25
data ostatniej modyfikacji:  30-12-2020 | 11:26
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania 30.12.2020

 

 


WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

 

                         

 

 

                                  Rzeszów, 2020-12-29

I-IV.746.2.56.2020

 

 

       

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 51 ust. 1 pkt 3, art. 53
w związku z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.),

z a w i a d a m i a m

że na wniosek złożony przez PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o. o. ul. Szczebrzeska 11, 22-400 Zamość, zostało wszczęte przez Wojewodę Podkarpackiego postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.:

Budowa masztów antenowych telekomunikacyjnych wraz z posadowieniem w następujących lokalizacjach:

·         mijanka Huta Deręgowska LHS

·         mijanka Puszcza LHS

·         mijanka Drozdów LHS

·         stacja Wola Baranowska LHS

w ramach wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa LCS na stacji Wola Baranowska LHS”, obejmującego swym zasięgiem mijankę Huta Deręgowska LHS, mijankę Puszcza LHS, mijankę Drozdów LHS, stację Wola Baranowska LHS, mijankę Niekrasów LHS, stacje Staszów LHS i stację Grzybów LHS wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, na działkach nr ewid.:641/40 obręb 0011 Huta Deręgowska, 2622/2 obręb 0006 Nowosielec, 322 obręb 0004 Krzątka, 1/4 obręb 0058 Zachwiejów, na terenie kolejowym zamkniętym”.

            W związku z powyższym, w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie,
ul. Grunwaldzka 15 w pok. 353 Wydziału Infrastruktury, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia (po uprzednim kontakcie telefonicznym 17 867 13 53), można zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy i zgłosić ewentualne zastrzeżenia lub wnioski.

 

 

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

( - )

Marta Jakowska

Zastępca Dyrektora

Wydziału Infrastruktury

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska